Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)
realizovaný
Tomáš Fila
715 000 Kč (navržený)
714 350 Kč (realizační)
Sport
Brno - Bystrc
2019
2015 kladných hlasů
Kancelář participace

Vytvoření projektové dokumentace pro vybudování plnohodnotné cyklostezky vedoucí z Brna k přehradě mimo frekventované silnice a ulice

Současný příjezd pro cyklisty z Brna k přehradě přes rušné ulice Pod Horkou, Živného a Přístavní nahradit plnohodnotnou cyklostezkou po břehu řeky Svratky s mimoúrovňovým křížením frekventovaných silnic. Došlo by k prodloužení stávající stezky od visuté Letenské lávky po chodníku vedle silnice až k Lidlu, kde by byl vybudován podjezd pod tramvajovým a silničním mostem, dále by pokračovala asfaltovou cestou po pravém břehu řeky, podél tramvajového tělesa a poté vyústila až na přehradě hned vedle restaurace U Kaluže.
Tím by také odpadlo přejíždění velmi nebezpečných křižovatek na Odbojářské a hlavně Obvodové ulici, kde dochází často k nepřehledným situacím a dopravním nehodám.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Všem cyklistům a případně in-line bruslařům jedoucím z Brna na přehradu se zpříjemní, zkrátí a zkvalitní jejich cesta, která se zároveň stane více bezpečnou. Vyhnou se provozu, rušným ulicím i křižovatkám a pojedou po stezce zasazené více do přírody v blízkosti řeky.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá příprava výběrového řízení na zpracovatele studie. Výstupem studie bude několik variant vedení cyklostezky s uvedenými výhodami a nevýhodami takového řešení. Výsledná studie poslouží jako podklad pro další postup.
březen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie.
duben 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel studie.
červen 2020 Probíhají práce na studii proveditelnosti cyklostezky.
červenec 2020 Dokončují se práce na studii.
září 2020 Vyhledávací studie byla předána a odsouhlasena na Odboru dopravy.
říjen 2020 Probíhá příprava výběrového řízení na projektanta stavby.
leden 2021 Bude vypsáno výběrové řízení na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
únor 2021 Výběrové řízení bylo ukončeno a byla vybrána projekční firma. V nejbližší době bude podepsána smlouva.
duben 2021 Smlouva na projekt uzavřena. Zhotovitelem je projekční firma F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
červen 2021 Proběhla schůzka se zhotovitelem, předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace v rozsahu pro získání územního rozhodnutí je v průběhu měsíce listopadu.
listopad 2021 Proběhne schůzka se zhotovitelem a Odborem dopravy MMB před odevzdáním konečné verze dokumentace.
prosinec 2021 Probíhá připomínkování projektové dokumentace ze strany OD MMB.
leden 2022 Doplněná verze projektu bude odevzdána na konci měsíce.
únor 2022 Realizátor požádal zhotovitele o další doplnění projektové dokumentace.
březen 2022 Zhotovitel dodá projektovou dokumentaci do konce března 2022.
duben 2022 Realizátor projektu požádal zhotovitele o doplnění projektové dokumentace.
květen 2022 Zhotovitel provádí doplnění projektové dokumentace.
červen 2022 Zhotovitel předložil projektovou dokumentaci k vyjádření dotčeným orgánům.
červenec 2022 K předložené projektové dokumentaci se postupně vyjadřují dotčené orgány.
srpen 2022 Probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
září 2022 Zhotovitel chystá předložení finální projektové dokumentace realizátoru projektu Odboru participace Magistrátu města Brna.
říjen 2022 Zhotovitel pracuje na finální verzi projektové dokumentace.
listopad 2022 Probíhá zpracování projektové dokumentace.
prosinec 2022 Odbor dopravy MMB připomínkuje finální návrh trasy.
leden 2022 K projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány.
březen 2023 Projektová dokumentace je předložena Brněnským komunikacím a.s. k posouzení.
duben 2023 Projektová dokumentace je stále na posouzení u Brněnských komunikací a.s.
květen 2023 Projektová dokumentace je stále na posouzení u Brněnských komunikací a.s.
červen 2023 Zhotovitel zapracovává připomínky Brněnských komunikací a.s. do projektové dokumentace.
červenec 2023 Zhotovitel poslal opravenou projektovou dokumentaci Brněnským komunikacím a.s. na posouzení.
srpen 2023 Proběhla schůzka se zhotovitelem za účelem objasnění dalšího postupu k úspěšnému dokončení projektu.
září 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla dle smlouvy.
říjen 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla dle smlouvy.
listopad 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla dle smlouvy.
prosinec 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla dle smlouvy.
leden 2024 Chystá se předání hotové projektové dokumentace, která bude podkladem pro investiční záměr zpracovaný ze strany Odboru dopravy.
únor 2024 Investiční záměr byl vypracován a předán k projednání na Odbor dopravy.
březen 2024 Projektová dokumentace byla dokončena.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektové dokumentace 1 714 350 714 350
Cena celkem: 714 350 Kč

Posouzení proveditelnosti