Děti patří na hřiště ! 🙂
realizovaný
Jaroslav Kovařík
2 996 300 Kč (navržený)
2 920 457 Kč (realizační)
Jiné
Brno - Nový Lískovec
2019
1832 kladných hlasů
Kancelář participace

Vytvořme nevšední přírodní hřiště pro rodiny s dětmi, pro chvíle zábavy na venkovních prolézačkách a také možnosti cvičení na posilovacích strojích. Upravme tento kout sídliště pro zábavu dětí i dospělých. Heslo dne: S dětmi na hřiště ! 🙂

.Rád bych navrhnul pro obyvatele města Brna a zejména Nového Lískovce realizaci zábavného, přírodního hřiště , s využitím v současné době neudržované, zarostlé plochy, která se nachází na okraji veřejného sportovního areálu Pod Plachtami v Brně - Novém Lískovci .
Mnou navržené místo by po jeho vyčištění a úpravě zeleně mohlo poskytnout dostatečně velký, ale také od ruchu ulice svahem chráněný prostor určený pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Současně by byl zkvalitněn a doplněn celý areál včetně modernizace sportoviště a vybudování nové sekce na tomto dětském, veřejném sportovišti.
Navrhuji v nově upraveném prostoru pod ulicí Svážná umístit prolézací zábavné prvky jejichž situování by zčásti využívalo stávající svažitý terén, který se k takovému řešení přímo nabízí a také soustavu prvků pro cvičení určených pro starší děti a dospělé.
Modernizace stávajícího sportoviště by také spočívala v terénních úpravách, doplnění areálu o desítky nových stromů, keřů a rostlin, například vysazením stromů k oddělení celého areálu od hlučné silnice vedoucí do Kohoutovic.
Areál by se doplnil také o lavičky a pískoviště pro nejmenší děti.

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Je to možnost naučit děti od útlého věku chodit ven sportovat a bavit se s kamarády. Pro celou rodinu možnost odpočinku a relaxace.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá výběrové řízení na geodeta, který provede přesné zaměření pozemku, objektů na pozemku včetně polohopisu a výškopisu. Zaměření poslouží k následnému zpracování projektové dokumentace.
březen 2020 Geodet dodal přesné zaměření pozemku, které bude přílohou zadávací dokumentace.
duben 2020 Dokončují se podklady pro výběrové řízení.
květen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
červen 2020 Do výběrového řízení se řádně nepřihlásil žádný zhotovitel.
červenec 2020 V nejbližších dnech bude výběrové řízení opět vypsáno.
říjen 2020 Probíhá opakované výběrové řízení.
říjen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel, kterého ještě musí potvrdit Rada města Brna.
prosinec 2020 Byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Podle podmínek počasí budou práce zahájeny.
únor 2021 Proběhlo předání staveniště.
březen 2021 Byly zahájeny práce na projektu. Začalo se s terénními úpravami a odstraňováním náletových keřů.
květen 2021 Byly zahájeny práce na BMX dráze, která má díky projektu nejen projít rekonstrukcí, ale také dojde k jejímu zásadnímu prodloužení.
červen 2021 Zhotovitel začal s realizací dětského hřiště.
srpen 2021 Dokončují se poslední úpravy.
září 2021 Bylo rozhodnuto o úpravě odvodnění, tak aby se při dešti neshromažďovala na dráze voda.
říjen 2021 Probíhají práce na úpravě odvodnění dráhy.
říjen 2021 Odvodnění dráhy bylo dokončeno.
říjen 2021 Dne 26. 10. 2021 proběhlo slavnostní otevření.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 2 920 457 2 920 457
Cena celkem: 2 920 457 Kč

Posouzení proveditelnosti