Řečkovický HRáj
realizovaný
Eva Matoušková
3 000 000 Kč (navržený)
3 600 000 Kč (realizační)
Jiné
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2020
3090 kladných hlasů
Kancelář participace

Zpřístupněme konečně zelený městský pozemek vedle školky na Škrétové, při ulici Družstevní. Část sahající k ul. Terezy Novákové je určena k zástavbě. Zachovejme jeho druhou část jako zdejší zelenou oázu "HRáj", ať máme kam chodit ven.

Tento náš záměr přihlašujeme opakovaně. Na základě připomínek a podnětů jsme jej upravili tak, aby vyhověl posuzování proveditelnosti ze strany magistrátu a městské části.
Pozemek je řadu let nepřístupný, zarostlý. Záměrem je využít v největší možné míře toho, co již na pozemku vyrostlo (stromy, keře, byliny). Doplnili bychom pouze mlatové cesty, lavičky, odpadkové koše. Z herních prvků postačí např. jednoduché houpačky a obří pískoviště. Součástí projektu je péče a postupná výsadba keřů a menších rostlin na pozemku včetně míst, kde nebude možné zachovat stávající dřeviny. Důraz je kladen zejména na ty části pozemku, které do budoucna nemají být zastavěny, takové řešení představuje hospodárné nakládání s veřejnými penězi, neboť je v souladu s 1. i 2. etapou navrhované zástavby pozemku dnešní proluky, včetně technické a dopravní infrastruktury. HRáj přináší co nejméně nových zásahů a prvků při maximálním užitku. Součástí záměru je provedení oplocení tak, aby byla oddělena plocha pozemku určená k 1. etapě výstavby. Tím zároveň dojde k oddělení stávajících pronajímaných ploch. Plošný a objemový rozsah záměru bude zpřesněn v závislosti na výše uvedených záměrech zástavby po projednání s příslušnými úřady a městskou částí.
V minulosti jsme se s projektem dostali až do "Velkého finále", ikdyž nakonec jsme se k realizaci neprohlasovali. Letos to můžeme dokázat. Má to cenu, i kdyby mělo dojít z důvodu následující výstavby k dílčím ztrátám. Částky uvedené níže v rozpočtu jsou orientační.
Zajímavost na závěr - průměrný strom s 10 metrovou korunou chladí takovým výkonem jako 191 chladniček.
Nevytváříme hernu, ale příznivé a zajímavé přírodní prostředí. Jestliže jsme tedy ve výčtu uvedli např. jednoduché houpačky a pískoviště, jedná se o příklady. Stejně tak může být HRáj doplněn např. bosonohou stezkou, přírodě blízkými interaktivními prvky, nízkonákladovými zásahy apod.
Podstata je stále stejná, přírodní prostředí založené na využití především toho, co již na pozemku vyrostlo!

AKTUALIZACE PARO 2023: Z finančních důvodů nebylo možné realizovat pískoviště.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zlepší zejména venkovní volnočasové vyžití v našem těsném sousedství. Zpřístupní a bude rozvíjet stávající venkovní plochu a napomůže ke zlepšení kvality života obyvatel Řečkovic.
Dospělým bude sloužit jako místo procházek a setkávání, zábavy i odpočinku, dětem jako velká herna určená k volné zábavě, ke hře ve kvalitním venkovním prostředí, Konečně budeme mít kam chodit ven a nebudeme muset až do Medlánek nebo na Babu.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19.ledna).
leden 2021 Jednání s navrhovatelkou, zástupci městské části a Kanceláří participace ohledně upřesnění rozsahu a postupu prací.
únor 2021 Připravují se podklady pro výběr dendrologa, který posoudí stav stromů.
duben 2021 Byla provedena základní probírka stromů a keřů tak, aby bylo možno provést vyčištění pozemku od navezených odpadů. Termín pro podání nabídek na úklid je do 19.4.2021
červen 2021 Byla vybrána firma, která provede vyčištění pozemku.
červenec 2021 Proběhla schůzka na pozemku s čistící firmou a byl dohodnut začátek vyklízení na konec července.
srpen 2021 Probíhá čištění pozemku od náletových dřevin, stavební sutě, starých pneumatik a různého dalšího odpadu.
září 2021 Bylo dokončeno vyčištění pozemku.
říjen 2021 Probíhá ošetření stromů na pozemku.
listopad 2021 Probíhá úklid po ošetření stromů a kontrola stavu stromů dendrologem.
prosinec 2021 Probíhá jednání o případném doplnění projektu o pítko na pitnou vodu.
leden 2022 Probíhá příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
únor 2022 Do konce měsíce bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
březen 2022 Zadávací řízení na zhotovitele bylo zveřejněno.
duben 2022 Do zadávacího řízení na zhotovitele nebyla podána žádná nabídka. Zadávací řízení se bude opakovat.
květen 2022 Bylo zveřejněno nové zadávací řízení na zhotovitele.
červen 2022 Realizátor projektu Odbor participace Magistrátu města Brna čeká na nabídky případných zhotovitelů projektové dokumentace.
červenec 2022 Realizátor projektu Odbor participace Magistrátu města Brna provádí výběr zhotovitele z podaných nabídek.
srpen 2022 Proběhl výběr zhotovitele.
září 2022 Realizátor projektu Odbor participace Magistrátu města Brna svolal první výrobní výbor za účelem upřesnění koncepce zadání projektové dokumentace.
říjen 2022 Probíhají práce na konceptu projektové dokumentace.
listopad 2022 Proběhlo setkání nad konceptem projektové dokumentace za účelem zapracování připomínek všech zúčastněných stran.
prosinec 2022 Probíhá zapracování připomínek do konceptu projektové dokumentace.
leden 2023 Probíhá zpracování projektové dokumentace a její předložení na dotčené orgány státní správy.
únor 2023 Proběhlo předání staveniště zhotoviteli díla.
březen 2023 Dne 9. 3. proběhlo slavnostní poklepání základního kamene.
duben 2023 Zhotovitel díla provádí nutné arboristické práce.
květen 2023 Práce na realizaci projektu zdárně finišují.
červen 2023 Dne 19. 6. proběhlo slavnostní otevření projektu.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 600 000 3 600 000
Cena celkem: 3 600 000 Kč

Posouzení proveditelnosti