ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště
realizovaný
Jan Vaculín
2 960 000 Kč (navržený)
3 470 000 Kč (realizační)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2020
3096 kladných hlasů
Kancelář participace

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů - Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města.

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů - Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města, která je hojně využívána k procházkám do přírody. Velká část okolí Zamilovaného hájku je záplavovým územím a stavět zde cokoliv je prakticky nemožné. Po konzultaci na řečkovické radnici jsme našli vhodné místo, kde by hřiště mohlo vzniknout, aniž by to bylo proti normám.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu spočívá v rozšíření možností trávení volného času pro velký počet Brňanů, kteří do Zamilovaného hájku zavítají. Předpokládanými uživateli jsou rodiny s dětmi a aktivní sportovci.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 S navrhovatelem byl projednán postup a detaily projektu.
únor 2021 Probíhají úpravy projektu, který byl připraven ze strany navrhovatele.
duben 2021 Projektant upravuje projekt na základě požadavků Odboru participace.
květen 2021 Projektant zapracovává připomínky Odboru participace. Zejména se jedná o zmenšení rozsahu projektu a změnu materiálů, tak aby projekt nenarušoval přírodní ráz okolí.
červenec 2021 Byl odevzdán dokončený projekt.
červenec 2021 Probíhá získávání stanovisek dotčených orgánů.
srpen 2021 Bylo zažádáno o vydání stavebního povolení.
říjen 2021 Probíhá stavební řízení.
listopad 2021 Projektant dostal žádost od Stavebního úřadu Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o doplnění stanoviska Magistrátu města Brna - Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství.
prosinec 2021 Projektant zažádal Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství o stanovisko.
leden 2022 Žádost je posuzována ze strany Magistrátu města Brna - Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství.
únor 2022 Projektovou dokumentaci vyhodnocuje Stavební úřad Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
březen 2022 Stavební úřad Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vydal stavební povolení.
duben 2022 Probíhá zadávací řízení na zhotovitele.
květen 2022 Proběhl výběr zhotovitele.
červen 2022 Realizátor projektu Odbor participace Magistrátu města Brna předal staveniště zhotoviteli.
červenec 2022 Probíhá výstavba projektu.
srpen 2022 Probíhá výstavba projektu.
září 2022 Probíhají zemní práce, úprava terénu a příprava na osazení workoutových prvků.
říjen 2022 Byly osazeny workoutové prvky a projekt je před dokončením.
listopad 2022 Práce na realizaci projektu finišují.
prosinec 2022 Proběhla kolaudace projektu.
leden 2023 Probíhají dokončující práce. Plánované otevření proběhne v jarních měsících 2023.
duben 2023 Dne 18.4. proběhlo slavnostní otevření projektu s doprovodným program pro děti.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební práce, herní a cvičební prvky, mobiliář 1 3 170 000 3 170 000
úklid, svoz odpadu, údržba herních prvků, kontroly 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 470 000 Kč

Posouzení proveditelnosti