Sportovně-relaxační lesní zóna
realizovaný
Martin Rozmarin
3 254 000 Kč (navržený)
3 549 000 Kč (realizační)
Jiné
Brno - Bosonohy
2020
3110 kladných hlasů
Kancelář participace

Navrhovaný projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno-Bosonohy. Podél lesní cesty kolem toku říčky Leskavy by vznikl prostor pro relaxaci a volnočasové aktivity rodin s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb.

V MČ Brno-Bosonohy se nachází v lese nevyužité fotbalové hřiště. Chtěl bych přírodní hřiště a přístupovou cestu upravit nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro dospělé a seniory. Hřiště se nachází v okrajové části Bosonoh, Kudy vede lesní cesta a nedaleko pramení potok Leskava, která danou lokalitou i protéká. Po navržených úpravách by vznikl sportovní areál pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Úpravy by spočívaly ve vyspravení lesní cesty, která by byla doplněna lavičkami a kolem cesty by též byly vybudovány workoutové prvky. U samotného lesního hřiště by byly instalovány herní prvky pro děti, interaktivní tabule o ochraně přírody a petangové hřiště,. Na části hřiště by byla vybudována zvlněná dráha tzv. Pumptrack. Samotné hřiště i celá lokalita je již dnes hojně navštěvována nejen občany Bosonoh. Úprava lesní cesty a hřiště by tuto lokalitu ještě více zatraktivnila.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno - Bosonohy pro účely relaxace a sportovního vyžití pro celou rodinu včetně seniorů nejen z Bosonoh. Úpravou lesní cesty a prostoru lesního hřiště vznikne přírodní prostor pro sport, relaxaci a setkávání občanů.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 Proběhla schůzka s panem navrhovatelem za účelem specifikace projektu.
březen 2021 Zpracovávají se podklady pro vypsání výběrového řízení.
červen 2021 Bylo vypsáno výběrové řízení.
srpen 2021 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektu.
říjen 2021 Probíhá zpracování projektové dokumentace ze strany zhotovitele.
listopad 2021 Zhotovitel dopracovává konečnou verzi projektové dokumentace.
prosinec 2021 Zhotovitel jedná se Stavebním úřadem Městské práce Brno - Bosonohy o doplnění stanovisek dotčených orgánů.
leden 2022 Probíhá schvalování projektové dokumentace na Stavebním úřadu Městské části Brno - Bosonohy.
únor 2022 Projektovou dokumentaci vyhodnocuje Stavební úřad Městské části Brno - Bosonohy.
březen 2022 Proběhlo místní šetření za účasti zhotovitele projektové dokumentace a zástupců Lesů města Brna a.s. a Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství.
duben 2022 Probíhá jednání se zástupci Lesů města Brna a.s. za účelem změny polohy části relaxační zóny.
květen 2022 Proběhlo místní šetření za účasti navrhovatele a starosty městské části Brno - Bosonohy za účelem nalezení nové polohy pro část relaxační zóny.
červen 2022 Na základě místního šetření navrhovatele a starosty městské části Brno – Bosonohy byla nalezena nová poloha pro část relaxační zóny.
červenec 2022 Projektant zapracovává změny v projektové dokumentaci na základě změny polohy části relaxační zóny.
srpen 2022 Probíhají projekční práce.
září 2022 Pokračuje průběh projekčních prací.
říjen 2022 Projekční práce zdárně pokračují.
listopad 2022 Pokračují práce na projektové dokumentaci.
prosinec 2022 Práce na projektové dokumentaci pokračují.
leden 2023 Probíhá dendrologický průzkum lokality.
únor 2023 OVLHZ MMB dal nesouhlasné stanovisko s projektem, protože je navržen v aktivní zóně záplavového území. Mapy pro záplavové území byly aktualizovány závěrem roku 2022, proto je současné stanovisko OVLHZ MMB zamítavé, i přes původní souhlasné stanovisko správce toku. Z toho důvodu je nyní nutné aktualizovat celou projektovou dokumentaci a opět zažádat o závazná stanoviska.
březen 2023 Zpracovatel projektové dokumentace upravuje umístění projektu tak, aby se nenacházel v aktivním záplavovém území.
březen 2023 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení realizace projektu o 295 000,- Kč.
duben 2023 Dokončený projekt je podán na stavební úřad Bosonohy.
květen 2023 Stále probíhá stavební řízení na stavebním úřadě.
červen 2023 Bylo vydáno stavební povolení, plyne doba pro jeho nabytí právní moci.
červenec 2023 Zhotovitel započal s realizací díla.
srpen 2023 Zhotovitel zdárně pokračuje v realizaci díla dle smlouvy.
září 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla dle smlouvy. Probíhá instalace mobiliáře a výstavba pumptracku.
říjen 2023 Projekt byl slavnostně otevřen 5. 10. 2023 s ukázkovou jízdou na pumptracku a soutěží pro děti.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 549 000 3 549 000
Cena celkem: 3 549 000 Kč

Posouzení proveditelnosti