Včely do Brna
v realizaci
Petra Ventrubová
2 611 000 Kč (navržený)
Zvířata
BRNO
2020
3240 kladných hlasů
Kancelář participace

Pořízení včelích úlů a jejich umístění na vhodná místa v Brně pomůže zvýšit povědomí o problematice chovu včel a jejich významu pro člověka a životní prostředí.

Včely jsou poměrně nenápadné a neprávem přehlížené bytosti. Pro přežití života na planetě jsou nepostradatelné. Počet včelstev klesá z důvodu používání chemických postřiků, úbytku bohatých a přirozeně květnatých ploch stavbou či suchem. V neposlední řadě také ubývá lidí, kteří se včelařství věnují. Převážně se totiž jedná o zálibu našich dědečků, kteří téměř nemají komu předat svoje znalosti. Tento projekt je v souladu s dalšími projekty, které podporují rozšíření zeleně na území města nebo její revitalizaci a podporuje vytvoření synergie člověka s přírodou.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pořiďme včelí úly do vhodných lokalit v Brně; mohou sloužit jako „úly na zkoušku“ pro někoho, kdo chce začít s včelařením a jako prostředek k šíření osvěty ve společnosti ohledně hodnoty, kterou včely přináší. Mohou být prvkem, který vytváří komunitu - předávání zkušeností mezi generacemi. V neposlední řadě včely podporují diverzitu flóry a jejich benefity pro životní prostředí jsou neoddiskutovatelné. Včelí produkty se mohou prodat na charitativních akcích.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu, kterým bude Kancelář participace. Projednalo Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021.
leden 2021 Proběhla schůzka s navrhovatelkou. Následně byly osloveny společnosti Lesy města Brna a Veřejná zeleň města Brna, aby vytipovali možná místa pro realizaci projektu.
leden 2021 Proběhla schůzka se zástupci Českého svazu včelařů.
únor 2021 Proběhla schůzka se včelaři, kteří upřednostňují alternativní způsoby včelaření.
duben 2021 Probíhají schůzky s možným realizátorem projektu, a to s Veřejnou zelení města Brna.
červen 2021 Vybírají se vhodné lokality pro umístění včelstev, včelích hotelů a broukovišť.
srpen 2021 Je vybráno několik lokalit, a to park Lužánky, Špilberk a park Božetěchova v Králově Poli. Jedná se také o umístění včelstev v areálu Hvězdárny.
říjen 2021 Probíhá jednání se správci jednotlivých lokalit, určených k umístění včelstev.
listopad 2021 Proběhla jednání o případném vybudování zázemí pro včely samotářky.
prosinec 2021 Probíhá jednání o případném doplnění projektu o pítka pro hmyz.
leden 2022 Připravují se podklady pro uzavření příkazní smlouvy se zhotovitelem za účelem zajištění maximální synergie celého projektu.
únor 2022 Příkazní smlouvu schválila Rada města Brna.
březen 2022 Byla podepsána příkazní smlouva mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací.
duben 2022 Dne 13. 4. 2022 byl projekt slavnostně zahájen.
květen 2022 Byly zahájeny projekční práce na výsadbu pylodárných rostlin v parku Špilberk, Lužánky, Božetěchův sad a Medlánky. Zahajuje se příprava na vyčištění pozemku zahrady v Medlánkách pro umístění včelstev a oplocení. Zajišťuje se i nákup úlů, klátů, domků pro včely samotářky a čmeláky.
červen 2022 Probíhá umísťování nových včelstev do nových stanovišť. Jsou zřízeny oddělky a usazení nových úlů. Zajišťuje se příprava přednášek a nákupů potřeb pro včelaře a včelstva. Projektují se medonosné rostliny do parku. V Medlánkách je připraven pozemek pro včely. Řeší se příprava propagačních materiálů a plánují se osvětové akce na podzim 2022 a ostatní roky.
červenec 2022 Byly pořízeny základní pomůcky pro včelaře na dvou lokalitách – Medlánky a Špilberk. Celkem bylo nakoupeno 6 úlů. Jeden z nich ukázkový prosklený. Do úlů byly nasazeny oddělky. Ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna a Mendlovou univerzitou v Brně je v červenci i v srpnu 2022 připravena přednáška na téma Život včel, která bude spojena s praktickou ukázkou ve včelíně u otevřeného úlu.
červenec 2022 e spolupráci s Veřejnou zelení města Brna a Mendlovou univerzitou v Brně je v červenci i v srpnu připravena přednáška na téma Život včel, která bude spojena s praktickou ukázkou ve včelíně u otevřeného úlu.
srpen 2022 Probíhá další nákup potřeb pro včely samotářky, čmeláky i pro včelaře a chystají se projekty a další akce.
září 2022 Byly zahájeny přípravy plochy pro umístění naučných prvků v parku Božetěchův sad. Bude zde výuková a komunitní zahrada zaměřená na včely, opylovače a mimo tento projekt zde vznikne Královopolský vinohrad s pobytovou zahradou pro veřejnost. V Medlánkách byl upraven pozemek pro potřeby včelaře a byly zde umístěny úly. Probíhá péče o včelstva ze strany včelaře. Mateřským a základním školám byl nabídnut program zaměřený na včely a opylovače. Ze strany škol je zatím velký zájem.
říjen 2022 V současné době probíhají besedy na téma Včely a ostatní opylovači v brněnských mateřských a základních školách. Některé pouze samostatně, některé s výtvarnou částí. Besedy jsou naplněné do konce školního roku 2022/2023.
listopad 2022 Neustále probíhají besedy na téma Včely a ostatní opylovači v brněnských mateřských a základních školách. Připravují se Medové Vánoce ve spolupráci se Střediskem volného času.
prosinec 2022 Dne 17.12. se uskuteční Medové Vánoce v Lužánkách v čase 10:00-16:00 hod. Součástí programu bude přednáška o včelích produktech, veselé hmyzí hraní a povídání pro děti, ochutnávka medů, tvůrčí dílny a mnohé další.
leden 2023 Probíhají jednání o umístění čmelínů, nadzemních čmelínů a domečků pro včely samotářky se snadným pozorováním.
únor 2023 Realizace projektu probíhá také v Medlánkách, více na https://medlanecke-vcely2.webnode.cz .
březen 2023 Ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna p.o. se chystá akce pro veřejnost, a to Velikonoce v Lužánkách.
duben 2023 Probíhá zajištění přípravy a realizace pexesa a samolepek s tématikou včel a dalších opylovačů. Dále započalo zřízení edukativní části v areálu Božetěchovy sady, besedy o včelách pro mateřské a základní školy, pořízení mobilních dílců střešní terasy pro umístění úlů.
květen 2023 Stále probíhají besedy o včelách pro mateřské a základní školy. Dne 18. května proběhla na Ústředním hřbitově akce DEN OTEVŘENÝCH ÚLŮ a 19. května DEN VČEL V LUŽÁNKÁCH.
červen 2023 Bylo dokončeno poslední kolo besed ve školách. Na prázdniny se připravují přednášky na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Připravují se nové knihy pro děti o včelách. Vzhledem k velkému zájmu Veřejná zeleň města Brna p.o. nechala dotisknout pexeso a nálepky k projektu. Probíhají přípravy podzimních akcí, výsadeb a besed.
červenec 2023 Jsou plánovány další přednášky pro veřejnost, a to na téma Včelařství a život včel. Termíny jsou 20. 7. a 24. 8.
srpen 2023 Pokračují naplánované přednášky pro veřejnost.
září 2023 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení realizace projektu o 450 000,- Kč.
říjen 2023 V MŠ a ZŠ probíhají besedy o opylovačích. Na MZLU proběhly odborné semináře. V areálu Božetěchova sadu bylo umístěno pískoviště ve tvaru včelí plástve. Připravuje se nová kniha pro děti, probíhá dotisk pexes a nálepek.
listopad 2023 Probíhají besedy ve školách a školkách. Zrealizoval se návrh tisku sešitů k projektu pro děti do ZŠ k plánované odborné publikaci o včelách. Probíhá sadba cibulovin a rozdávání domečků pro včely samotářky.
prosinec 2023 Plánování programu na rok 2024.
leden 2024 Zhotoveny tisky sešitů a odborné publikace k projektu pro děti do ZŠ. Rozdávání domečků pro včely samotářky do škol.
únor 2024 Probíhá distribuce odborné publikace „Ekologie opylovatelů“ na oddělení životního prostředí jednotlivým městským částem. Rozdávání domečků pro včely samotářky. Domlouvání besed.
březen 2024 Probíhá distribuce odborné publikace „Ekologie opylovatelů“. Hledání míst pro konání besed.
duben 2024 Proběhly besedy na Špilberku v rámci akce Den Země. Vytváří se kniha pro děti.
květen 2024 : Probíhají práce na knize pro děti. Včely do Brna byly zapojeny do Dne otevřených lesů, konaného 18. 5. 2024. Rozdávají se úly pro včely samotářky a čmeláky do škol.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti