Klubovny pro děti v Tuřanech
realizovaný
Jiří Dorazil
3 000 000 Kč (navržený)
4 300 000 Kč (realizační)
Děti
Brno - Tuřany
2020
3280 kladných hlasů
Kancelář participace

Pomozte nám postavit klubovnu pro děti a mládež v Tuřanech! Na pozemku města chceme vybudovat kontejnerový dům s několika klubovnami. Vytvoříme tak kvalitní zázemí pro tuřanské děti, jejich volnočasové aktivity a ulehčíme dobrovolníkům jejich práci.

V současné době se na území městské části nenachází žádné klubovny určené pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. V Tuřanech aktuálně působí několik spolků věnujících se dětem. Všichni narážejí na nedostatečné zázemí pro svoji činnost.

Nyní máme jedinečnou možnost na pozemku ve vlastnictví města Brna postavit domek kontejnerového typu s několika klubovnami, které by tuřanské spolky mohly sdílet. Pozemek se navíc nachází naproti sokolovně, ke které náleží také hřiště a tudíž se jedná o ideální propojení. Chceme pro děti vytvořit hezké místo, ke kterému by mohly mít vztah a chtěly zde trávit svůj volný čas.

Navrhujeme objekt sestavený z lodních kontejnerů umístěných na betonových patkách s maximálním využitím vnitřních ploch. Objekt tak doplní uliční řadu stávajících rodinných domů na ulici Hanácká. Dle platného územního plánu je tento pozemek pro tento typ budovy přípustný. Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení, vodovod a kanalizaci. Do budoucna jej lze dle potřeb dalších nově vzniklých spolků variabilně upravit či rozšířit. Kontejnerová stavba je dodávána včetně kompletní projektové dokumentace. V objektu bude umístěno mimo vlastních kluboven také potřebné zázemí (kuchyňka, sklad, sociální zařízení). Klubovny bude možné propojit do jednoho většího sálu. Místnosti budou variabilní pro potřeby různých věkových skupin a druhů aktivit. Budou od sebe odděleny tak, aby mohla činnost probíhat zároveň. Kontejnerové stavby jsou na mnoha místech využity jako školky, tudíž je již ověřena jejich praktičnost a funkčnost. Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část Brno-Tuřany. Uživatelé budou hradit energie a služby.

Na tento záměr máme již několik zpracovaných návrhů a cenových nabídek, které odpovídají našim představám.

AKTUALIZACE PARO 2024: Projekt Klubovny pro děti v Tuřanech byla nakonec realizovaný jako dřevostavba.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Náš projekt je určen stávajícím i nově vznikajícím spolkům. Zájem o volnočasovou činnost je v naší městské části obrovský, ale zázemí je nedostatečné. Děti proto musejí dojíždět do jiných městských částí. Nově vzniklá stavba by vytvořila prostor i pro setkávání občanů například v rámci různých přednášek, promítání apod. Vzniklé zázemí by ulehčilo práci mnoha dobrovolníkům pracujícím s dětmi a zlepšilo občanskou vybavenost městské části.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
únor 2021 Proběhla schůzka s panem navrhovatelem za účelem upřesnění projektu.
únor 2021 Připravují se podklady pro výběrové řízení na zhotovitele projektu.
březen 2021 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu.
duben 2021 Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
červenec 2021 Volenými orgány města Brna bylo rozhodnuto o navýšení rozpočtu o 20 %, a to z důvodu značného nárůstu cen ve stavebnictví.
červenec 2021 Bylo opět vypsáno výběrové řízení, a to s navýšeným rozpočtem na částku 3 600 000 Kč.
srpen 2021 Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden subjekt, z toho důvodu bylo VŘ zrušeno.
říjen 2021 Bylo opět vypsáno výběrové řízení.
listopad 2021 Do poloviny listopadu probíhá výběrového řízení na dodavatele.
prosinec 2021 Výběr zhotovitele byl schválen v RMB.
leden 2022 Smlouvy o dílo jsou vyhotoveny a předloženy k podpisu.
únor 2022 Zhotovitel zpracovává koncept projektové dokumentace.
březen 2022 Zhotovitel představil koncept projektové dokumentace.
duben 2022 Realizátor odsouhlasil koncept projektové dokumentace.
květen 2022 Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci.
červen 2022 Zhotovitel předložil projektovou dokumentaci k vyjádření dotčeným orgánům.
červenec 2022 K předložené projektové dokumentaci se postupně vyjadřují dotčené orgány.
srpen 2022 Probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
září 2022 Probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
říjen 2022 Bylo vydáno územní rozhodnutí pro přípojky inženýrských sítí a bude zahájeno vodoprávní řízení.
listopad 2022 Bude podána žádost o stavební povolení.
prosinec 2022 Zhotovitel chystá žádost o stavební povolení k podání na stavební úřad.
leden 2023 Zhotovitel vyřizuje stavební povolení.
únor 2023 Probíhá realizace přípojek k sítím.
březen 2023 Čeká se na vydání stavebního povolení.
duben 2023 Dne 2. 5. 2023 proběhne slavnostní poklepání základního kamene.
květen 2023 Práce na realizaci projektu úspěšně započaly.
červen 2023 Hrubá stavba je dokončena. Probíhají fasádní úpravy.
červenec 2023 Práce pokračují na interiéru stavby.
srpen 2023 Zhotovitel zdárně pokračuje v realizaci díla dle smlouvy.
září 2023 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení realizace projektu o 690 000,- Kč.
říjen 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla, pokračují práce v interiéru.
listopad 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla, pokračují práce v interiéru.
prosinec 2023 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla, pokračují práce v interiéru.
leden 2024 Zhotovitel pokračuje v realizaci díla, pokračují práce v interiéru.
únor 2024 Byly dokončeny práce pro zahájení kolaudačního procesu.
březen 2024 Byly odstraněny nedodělky stavby, čeká se na doručení kolaudačního rozhodnutí.
duben 2024 Dne 24. dubna proběhlo slavnostní otevření projektu.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 4 300 000 4 300 000
Cena celkem: 4 300 000 Kč

Posouzení proveditelnosti