Park pro Majdalenky
realizovaný
Jana Sedláčková Krištoforyová
2 900 000 Kč (navržený)
2 900 000 Kč (realizační)
Zeleň
Brno - sever
2020
3103 kladných hlasů
MČ Brno-sever

Navrhuji zvelebení centrálního pásu zeleně na Majdalenkách do parkové úpravy. Park přináší lavičky, úpravu cest, bezbariérovou úpravu chodníku, stromy, keře a další prvky, které vytvoří centrální místo pro komunitní setkávání a odpočinek.

Navrhuji zvelebení centrálního pásu zeleně na Majdalenkách do parkové úpravy. Tento pozemek zůstal dlouho nedokončený a vlastníkem neudržovaný poté, co proběhla výstavba ulice Majdalenky (dokončení roku 1999), ulice Dusíkovy a Orionu (dokončení v letech 2007 a 2009). Pozemek byl doposud jen neudržovanou volnou plochou ve vlastnictví developera, která rozděluje sídelní celek, přes kterou se prochází na cestě na autobus, na nákup, či při procházce s dětmi či pejsky.

V roce 2019 se podařilo společným úsilím místních SVJ, Spolku Majdalenky a Města Brna převést tyto pozemky do majetku města. Město odkoupilo pozemek ve veřejném zájmu.

Na území navrhujeme následující prvky, které z místa udělají zónu pro setkávání, relaxaci i pohybové vyžití pro děti i mládež:

1. Vybudování veřejného prostoru, který by zcelil obě sídliště do jednoho sídelního celku a napomohl tak vytvoření komunitního prostoru.
2. Vybudování centrálního místa pro setkávání, odpočinek a posezení.
3. Vysazení stromů a keřů, a trvalkových záhonů, aby se odstínila parková zóna od zaparkovaných vozidel okolo a prostor zastínily stromy.
4. Zpevnění a úprava vyšlapaných přírodních cest.
5. Propojení ulic Majdalenky a Dusíkova bezbariérovým chodníkem, kterým se obyvatelé dostanou do místního nákupního centra a ke konečné autobusu.
6. Další drobné parkové vybavení: odpadkové koše, stojan pro kola, přírodní herní prvek, elektrická přípojka, pro konání komunitních akcí (promítání, občerstvení, hudba).

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Konečně bude možné propojit obě části sídliště civilizovanými cestami i se zachováním cest přírodních. Navrženou parkovou úpravou získají obyvatelé prostor pro odpočinek, komunitní setkávání, stane se z něj místo k trávení volného času dětí i dospělých všech věkových kategorií. Myslíme také na biodiverzitu a navrhujeme stromy, keře i luční porost, aby byl podpořen život včel a dalšího hmyzu. Bezbariérový chodník také zjednoduší pohyb přes pozemek rodičům s kočárky a hendikepovaným na vozíku.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: MČ Brno-sever (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
únor 2021 Proběhla konzultace projektu s realizátorem, a to MČ Brno-sever.
březen 2021 Probíhá konzultace projektu mezi paní navrhovatelkou a MČ Brno-sever.
duben 2021 MČ Brno-sever připravuje podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
červen 2021 Došlo k vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
srpen 2021 Z důvodu přijetí pouze jedné nabídky bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení a jeho opětovném vypsání.
září 2021 Bylo opět vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
listopad 2021 Byl vybrán projektant a podepsána smlouva na vyhotovení projektové dokumentace.
prosinec 2021 Zhotovitel dopracovává konečnou verzi dokumentace.
leden 2022 Realizátor podal připomínky ke konečné verzi projektové dokumentace.
únor 2022 Realizátor schválil koncept projektové dokumentace.
březen 2022 Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci.
duben 2022 Zhotovitel bude předkládat projektovou dokumentaci na dotčené orgány.
květen 2022 Čekáme na vydání společného povolení a probíhá příprava na vyhlášení soutěže na zhotovitele.
červen 2022 Probíhá stavební řízení a 29.06.2022 bude v Radě městské části Brno-sever projednáno zahájení výběrového řízení na zhotovitele.
červenec 2022 V Radě městské části Brno-sever byla odsouhlasena veřejná zakázka malého rozsahu a čeká se na vydání stavebného povolení. Poté bude vyhlášena soutěž.
srpen 2022 V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
září 2022 Proběhl výběr zhotovitele.
říjen 2022 Probíhá výstavba projektu.
listopad 2022 Neustále probíhá výstavba projektu. Konkrétně finišují práce na mlatové cestě a dlažbě okolo parkovišť. Práce probíhají také na předsunutí plotu. Dokončují se výsadby, mlatové plochy a dřevěné terasy.
prosinec 2022 Projekt byl dokončen.
leden 2023 Plánované otevření proběhne v jarních měsících 2023.
březen 2023 Slavnostní otevření parku proběhlo 2. března.
březen 2023 Rada města Brna schválila navýšení údržby projektu o 173 484,- Kč.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 2 281 316 2 281 316
Projektová dokumentace 1 145 200 145 200
3 157 828 473 484
Cena celkem: 2 900 000 Kč

Posouzení proveditelnosti