Volejbalové kurty Lužánky – oprava hřišť
v realizaci
Marek Novák
3 600 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2021
2432 kladných hlasů
Odbor participace MMB

Kompletní rekonstrukce povrchu volejbalových hřišť včetně opravy odvodnění a vybudování systému kropení.Tato oprava přinese zkvalitnění povrchu a tím umožní kvalitnější a bezpečné sportování a zároveň snížení prašnosti v okolí kurtů.

• Rekonstrukce hracích kurtů je nutná pro další používání a rozvoj pohybovýchaktivit v rámci Volejbalových kurtů Lužánky.• Současná skladba povrchu kurtů je nevyhovující vzhledem k umístění kurtů a tomu odpovídající hladině spodní vody.• Oprava odvodnění je nezbytný vzhledem k tomu že kurty jsou nejnižším místem v rámci širokého okolí a nejsou odkanalizovány.• Vybudováním systému kropení volejbalových kurtů bude umožněna kvalitní péče o volejbalové kurty před i v průběhu hry a jejich uvedení do původní podoby po skončení hry.• Dostatečným kropením hřišť se zvyšuje pevnost povrchu a snižuje se poškození vli-vem mechanického namáhání.• Dostatečným kropením se snižuje prašnost hřišť v průběhu používání a tím dochází ke zvýšení ochrany zdraví sportujících osob a k celkovému zkvalitnění prostředí• Dostatečná kapacita kropení zkrátí dobu potřebnou pro přípravu hřišť a tím zvýší kapacitu využívání volejbalových kurtů.• Kompletní rekonstrukce povrchu metodou PATENTNÍ DESKY zajistí vysokou kvalitu povrchu vhodnou pro uvažované zatížení• Oprava okolních ploch v rámci areálu Volejbalových kurtů Lužánky zajistí zlepšení prostředí a umožní širší využití areálu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kromě zlepšení podmínek pro tréninkové aktivity volejbalové mládeže přinese projekt rozšíření možností pro sportování široké veřejnosti a v neposlední řadě také snížení prašnosti a tím zlepšení kvality bydlení a života v okolí kurtů

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor sportu (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Plánuje se schůzka se zástupci realizátora projektu z Odboru sportu Magistrátu města Brna za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Proběhlo jednání navrhovatele, statutárního zástupce Volejbalového klubu Královo Pole a zástupci realizátora projektu. Byla domluvena další schůzka všech zúčastněných s panem radním s cílem stanovit další postup a časový harmonogram dalších kroků.
duben 2022 Proběhla plánovaná schůzka. Předmětem bylo detailní představení záměrů navrhovatele, diskuze podoby projektové dokumentace a celkových nákladů na projekt. Aktuálně očekává Odbor sportu Magistrátu města Brna další písemné informace od navrhovatele k dalšímu řešení projektu.
květen 2022 Odbor sportu Magistrátu města Brna obdržel od navrhovatele projektu SHRNUTÍ ZÁMĚRU REALIZACE PROJEKTU OPRAVY KURTŮ. Proběhne schůzka mezi Odborem sportu Magistrátu města Brna, Odborem participace Magistrátu města Brna a navrhovatelem za účelem domluvy o dalším postupu ve věci.
červen 2022 Proběhlo jednání mezi statutárním zástupcem Volejbalového klubu Královo Pole a zástupci Odboru participace Magistrátu města Brna a Odboru sportu Magistrátu města Brna. Všechny strany se na jednání dohodly, že kompletní oprava hřišť volejbalových kurtů Lužánky proběhne ve dvou etapách. I. etapa se bude týkat vybudování 8 m3 nádrže na dešťovou vodu, která bude sloužit ke kropení volejbalových kurtů. Celá II. etapa se bude týkat rekonstrukce povrchů volejbalových hřišť.
červenec 2022 Probíhají jednání za účelem ujasnění výsledné podoby projektu.
srpen 2022 Nadále probíhají jednání za účelem ujasnění podoby projektu.
září 2022 Nadále probíhají jednání za účelem ujasnění podoby projektu.
leden 2023 Odbor sportu Magistrátu města Brna požádal o ujasnění finální podoby projektu.
únor 2023 Probíhají jednání za účelem změny realizátora projektu.
únor 2023 Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit změnu realizátora, a to z Odboru sportu MMB na Odbor participace.
únor 2023 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora projektu, a to z Odboru sportu MMB na Odbor participace MMB.
březen 2023 Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
březen 2023 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení realizace projektu o 600 000,- Kč.
duben 2023 Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
květen 2023 Uskutečnil se podpis smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace.
červen 2023 Připravuje se výrobní výbor, kde bude projednán zhotovitelem předložený koncept.
červenec 2023 Proběhl výrobní výbor, kde byl projednán předložený koncept projektové dokumentace.
srpen 2023 Projektant zapracovává připomínky z výrobního výboru a pokračuje v realizaci dle smlouvy.
září 2023 Plánuje se další výrobní výbor.
říjen 2023 Ke zpracované projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány a správci sítí.
listopad 2023 Ke zpracované projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány a správci sítí.
prosinec 2023 Ke zpracované projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány a správci sítí.
leden 2024 Hledání alternativního řešení s navrhovatelem a projektantem kvůli finanční náročnosti projektu.
únor 2024 Naleznutí shody v dalším postupu. Příprava Výzvy pro podání nabídek.
březen 2024 Byla vypsána Výzva pro podání nabídek.
duben 2024 Probíhá hodnocení podaných nabídek.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti