EKOPark Žabovřeské louky
v realizaci
Martin Reichman
2 990 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žabovřesky
2021
2890 kladných hlasů
Odbor participace MMB

Cílem projektu je revitalizace území Žabovřeských luk. Navrhované úpravy území budou plnit funkci regionálního biocentra a zároveň poskytnou místo pro sportovní aktivity dětí a odpočinek pro širokou veřejnost.

„Vytvořením EKOParku Žabovřeské louky se zásadně zlepší současný neutěšený a zanedbaný stav území a vznikne místo pro odpočinek a sportovní vyžití nejen pro občany Žabovřesk a okolí.“

Projekt upravuje území Žabovřeských luk, které je v současné době zatížené komunálním a stavebním odpadem a nežádoucími přírodními procesy. Projekt klade důraz na přínos přírodě formou zvýšení biodiverzity a mikroklimatu a schopnosti zadržovat vodu v krajině. Plní ale i rekreační funkci a přináší možnost sportovního vyžití pro děti na travnatém hřišti.

Návrh zahrnuje likvidaci invazních druhů porostů a rostlin, vytvoření tůní, které zajistí cenný biotop mokřadu s vodním ekosystémem, terénní a vegetační úpravy ke zvýšení biodiverzity lesoparkového typu, květnaté louky a krajinného trávníku. V části území je navržena travnatá hrací plocha pro děti, která bude zabezpečena proti vandalismu. K odpočinku pro návštěvníky EKOParku je navržený mobiliář z přírodních materiálů, vyrobený z kmenů pokácených invazních stromů v území.

Projekt zvyšuje ekologickou stabilitu území a není v rozporu s územním plánem Statutárního města Brna.
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt EKOParku zvyšuje ekologickou stabilitu území, rozšiřuje jeho biodiverzitu a mikroklima a zvyšuje schopnost zadržovat v krajině vodu. Plní i rekreační funkci a přináší možnost sportovního vyžití pro děti a širokou veřejnost. Projekt EKOParku Žabovřeské louky není v rozporu s územním plánem Statutárního města Brna.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Plánuje se schůzka se zástupci Úřadu městské části Brno-Žabovřesky za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Probíhá posouzení dendrologa včetně zajištění povolení arboristického ošetření stromů.
duben 2022 Proběhlo místní šetření se zástupci Úřadu městské části Brno-Žabovřesky za účelem povolení arboristického ošetření stromů.
květen 2022 Na základě zadávací dokumentace probíhá výběr zhotovitele.
červen 2022 Realizátor projektu Odbor participace Magistrátu města Brna uzavřel smlouvu na zpracování projektové dokumentace.
červenec 2022 Probíhá zpracování projektové dokumentace.
srpen 2022 Probíhá jednání nad projektovou dokumentací.
září 2022 Proběhlo schválení konceptu projektové dokumentace.
říjen 2022 Zhotovitel obesílá dotčené orgány státní správy a pokračují projekční práce.
listopad 2022 Zhotovitel projektové dokumentace shromažďuje podklady od dotčených orgánů státní správy.
únor 2023 Probíhá získávání potřebných stanovisek dotčených orgánů.
duben 2023 Na základě připomínek dotčených orgánů probíhá úprava projektové dokumentace.
květen 2023 Neustále probíhá úprava projektové dokumentace.
červen 2023 Neustále probíhá úprava projektové dokumentace.
červenec 2023 Projektová dokumentace byla opětovně zaslána k vyjádření na dotčené orgány.
srpen 2023 Zhotovitel neustále čeká na vyjádření.
září 2023 Zhotovitel neustále čeká na vyjádření. Proběhne koordinační schůzka.
říjen 2023 Zhotovitel čeká na vyjádření zbylých dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci.
listopad 2023 Zhotovitel čeká na vyjádření zbylých dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci.
prosinec 2023 Podána žádost o stavební povolení.
leden 2024 Zahájení stavebního řízení vyvěšením na úřední desce.
únor 2024 Pokračování ve stavebním řízení.
březen 2024 Bylo vypsáno výběrové řízení.
duben 2024 Bylo ukončeno výběrové řízení a probíhá hodnocení nabídek.
květen 2024 Byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem a následně předáno staveniště.
červen 2024 Probíhají práce dle Smlouvy o dílo v termínu. Byla srovnána plocha louky a vykáceny náletové dřeviny. Započaly čistící a výkopové práce na tůni.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti