Fit stezka a dětské hřiště v MČ Jehnice
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Karel Fiedler, Mgr., Ing.
5 000 000 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Jehnice
2022
53 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
228 kladných hlasů

Cílem je revitalizace černé skládky, citlivým zásahem oživit zanedbaný městský pozemek v lokalitě MČ Brno – Jehnice. Nabídnout tak možnost rekreace a aktivního odpočinku nejen dětem, ale i jejich rodičům a návštěvníkům MČ Brno - Jehnice.

Při okraji příměstského pole v Jehnicích, podél dlouhodobě zanedbaného městského pozemku ,,Remízku", který v současné době funguje jako příležitostná černá skládka a dočasné parkoviště odstavených vozů, bude vytvořena nová stezka/pěší a účelová. Bude to spojnice mezi dvěma polními cestami (severní a jižní), tak aby se vytvořila okružní cesta pro procházky obyvatel a návštěvníků přírodou bez dopravního ruchu. Směrem od pole, podél této stezky pro pěší, bude pro ohraničení provedena dosadba stromů/dřevin, keřů a osetí plochy lučním trávníkem. Zejména také pro posílení protierozních funkcí, zadržení vody v krajině a zabránění poryvům ostrého severozápadního větru..
Podél takto vytvořené stezky bude, pro zlepšení fyzické kondice, několik přírodních zastavení s venkovními workoutovými/cvičebními prvky a naučnými tabulemi s informacemi ohledně flory a fauny v okolí Jehnic. Součástí stezky budou lavičky pro posezení nad případnou knihou nebo jen pro odpočinek v přírodě, Na jižní/spodní straně stezky budou osazeny herní prvky pro děti. Z mlatového chodníku bude možné také sejít přes dřevěný můstek/lávku do průběžně udržovaného porostu ve spodní rovinaté části ,,Remízku“. Tam budou instalovány herní prvky, včetně dětského hřiště pro nejmenší děti. Tento prostor bud vymezen kamennou zábranou oproti vjezdu osobních automobilů. Veškerý herní prvky mobiliáře budou z přírodních materiálů, akátového dřeva a podobně, působí přirozeně a sounáležitě s okolím. Městská část Brno Jehnice nemá dostatek finančních zdrojů pro pokryti takto rozsáhlého projektu. Zdrojem financování by tedy mohla být i letošní Participativní akce ,, Dáme na Vás“. Navržení projektu ,,Fit stezka a dětské hřiště v MČ Brno – Jehnice“ do Participativního projektu je zejména pro případnou možnost zajištění finančního krytí při pořizování workoutových a relaxačních prvků.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt navrhuji pro výrazný nedostatek možností trávení volného času v Brně – Jehnicích. Absolutně nám chybí dětské hřiště, plocha pro relaxační a volnočasovou aktivitu. Veřejný prospěch spočívá ve zkvalitnění života zejména mladé generace v příměstské lokalitě MČ Jehnice. Našim dětem chybí samostatně vyčleněný, bezpečný prostor pro nerušené hraní a dospělým obyvatelům zas jakákoliv možnost využití volného, aktivního času poblíž domova. Turisté a návštěvníci tuto možnost jistě také uvítají.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava mlatové stezky 1 700 000 700 000
Naučná stezka flora a fauna 1 550 000 550 000
Lavičky, odpadkové koše 1 600 000 600 000
Workoutové cvičební prvky 1 650 000 650 000
Dětské herní prvky 1 750 000 750 000
Osázení dřevinami, keři a zatravnění 1 300 000 300 000
Prováděcí projekt 1 500 000 500 000
Odnětí ze zemědělského půdního fondu 1 50 000 50 000
Údržba mobiliáře, zimní údržba, svoz odpadů 3 300 000 900 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Z hlediska územního plánu jsou pozemky součástí plochy krajinné zeleně všeobecné, plochy komunikací a prostranství místního významu a pozemek p.č. 1138 k.ú. Jehnice součástí plochy zemědělského půdního fondu. Dle stavebního zákona lze mimo zastavěné území umisťovat stavby a zařízení pro zlepšení podmínek jeho využití pro účely rekreace. Dětská hřiště lze dle obecného regulativu umístit ve všech funkčních plochách, kvůli vymezené ploše krajinné zeleně a je však nutné dodržet přírodní charakter území. V ploše zemědělské lze umístit navrhovaný remízek. V případě realizace za platnosti nového plánu je nutné projektovou dokumentaci přizpůsobit regulacím pro plochu zemědělskou A. proveditelný
Majetkový odbor Projekt byl umístěn dle identifikace na pozemky p.č.519/1,519/6,519/7,482/1 a 1138 v k.ú. Jehnice. Pozemky jsou majetkem města bez jakéhokoliv omezení. proveditelný
Odbor životního prostředí Záměr má být realizován na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň a jako zahrada. Dle platného Územního plánu města Brna se jedná o stabilizovanou plochu nestavební – volnou, s funkcí zemědělský půdní fond a dále o stabilizovanou plochou krajinné zeleně všeobecné KV. Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace jsou proto cíleny na ochranu přírodních procesů v krajině. V současné době ve stávajícím remízku nachází útočiště zvěř z přilehlých polí. Umístění fit stezky a dětského hřiště může vést k rušení této zvěře. Záměr je z hlediska zájmů ochrany přírody proveditelný, za předpokladu ponechání stávajících dřevin v remízku v co možná největší míře, a za předpokladu provozu stezky a dětského hřiště pouze v denních hodinách. Případné vybudování veřejného osvětlení podél stezky, popř. u dětského hřiště, by mohlo mít negativní dopad na přirozené prostředí místní fauny a flóry.

 
proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nutno počítat s odnětím ze zemědělského půdního fondu s poplatkem, nutný souhlas Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. proveditelný
MČ Brno - Jehnice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný