Lesopark před řečkovickým hřbitovem
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Filip Hrůza
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2022
341 líbí se mi
1440 kladných hlasů

Hlavním cílem projektu je veřejné prostranství před řečkovickým hřbitovem decentně upravit a zkrášlit při zachování dosavadního zeleného a decentního charakteru a zpřístupnit jej na základě charakteru dosavadního pohybu obyvatel na tomto území.

Veřejný prostor před řečkovickým hřbitovem, který je z hlediska plochy značný (cca. téměř 6000 m2), je dnes tvořen neucelenou a chaotickou kombinací neupraveného vstupního prostoru, příchozích cest a parkoviště, a zeleně od vyloženě travních ploch a porostů až po stromy. Vzhledem k tomu, o jaký prostor se jedná z hlediska charakteru místa i aktuálních podmínek, nabízí se tento prostor decentně zkultivovat nejen s ohledem na jeho umístění jako vstupní brána na hřbitov, ale také prostor pro odpočinkové aktivity a hlavně zelený charakter lokality.

Hlavní ideou projektu je zachování charakteru dané lokality, tedy zachování stávající zeleně a její doplnění prostřednictvím výsadby dalších stromů (v ose ke vstupu do parku například lipová alej, v zadní části dále například i nové ovocné stromy apod.). Dále kultivace vstupního prostoru na hřbitov a přilehlého parkoviště. Projekt také navrhuje doplnění cestiček mlatového charakteru vycházeje primárně z již přítomných cestiček vzniklých přirozeným pohybem obyvatel doplněných o několik dalších včetně doplnění laviček přírodního charakteru (sedací hranoly) a parkovými lavičkami pro možnost odpočinku či rozjímání v souvislosti s přítomností přilehlého hřbitova. V odlehlejší části by pak odpočinkový charakter parku mohly doplnit také rámové houpačky pro rodiny s dětmi.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zkrášlení dosud neupraveného a neuceleného veřejného prostranství při zachování dosavadního zeleného a decentního charakteru lokality. Dalším přínosem projektu je zpřístupnění tohoto místa na základě charakteru dosavadního pohybu obyvatel na tomto území. Projekt je určen pro všechny místní obyvatele všech věkových kategorií, ale také návštěvníky místního hřbitova mimo městskou část.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výsadba nových stromů 50 5 000 250 000
lavičky a sedací hranoly 24 10 000 240 000
rámové houpačky 2 25 000 50 000
odpadkové koše 6 8 000 48 000
Zemní práce, terénní a vegetační úpravy zeleň 1 4 212 000 4 212 000
Přemístění VO 2 100 000 200 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0 0 0
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Projekt je cílen do plochy ostatní městské zeleně dle územního plánu, která zahrnuje zejména parkově upravená veřejná prostranství. Přípustné jsou i pěší komunikace pro obsluhu této plochy a dětské hřiště. Při tvorbě projektové dokumentace je ale nutné striktně dodržet situování všech typů parkovacích ploch mimo plochu zeleně vymezenou Územním plánem města Brna (umístit parkování lze do sousední plochy komunikací a prostranství místního významu). proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na správu a udržitelnost projektu. proveditelný