Obnova pomníku císaře Josefa II
neproveditelný
Martin Borůvka
4 400 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2022

Obnova pomníku císaře Josefa II na Moravském náměstí

Projekt má za cíl obnovu monumentálního pomníku císaře Josefa II včetně dvou postranních soch obchodu a tolerance. Josef II patří k nejvýznamnějším panovníkům habsburské monarchie, roku 1765 zvolen císařem Svaté říše římské, roku 1780 byl zvolen i králem českým a uherským. Jako osvícenský panovník roku 1781 například zrušil cenzuru, nevolnictví a vydal toleranční patent. Ve své době byl ve společnosti velmi populární a proto byl v roce 1880 založen Spolek Kaiser Josef-Denkmal-Verein, který měl za cíl shromáždit finance na stavbu důstojného pomníku tohoto panovníka, který byl roku 1892 postaven na Moravském náměstí. Tímto projektem se snažím navrátit důstojné místo sousoší, které na Moravském náměstí historicky stávalo a nyní je rozptýleno v parku Lužánky a v parku Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích .

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu spočívá v navrácení sousoší na důstojné místo, obyvatelům města Brna pak má připomínat historii, která je s místem spjata

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace podstavce na sousoší 1 2 000 000 2 000 000
Přemístění soch 1 500 000 500 000
Restaurování 1 200 000 200 000
Rezerva 1 200 000 200 000
Údržba 3 500 000 1 500 000
Cena celkem: 4 400 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor památkové péče Dochované sochy jsou kulturní památkou. K obnově pomníku do intaktní podoby je nezbytné, aby před znovuosazením byly podrobeny restaurátorskému zásahu. K obnově pomníku je třeba vyžádat si předem závazné stanovisko Odboru památkové péče. Umístění pomníku bylo významné zejm. v kontextu s  někdejším Německým domem, který byl již odstraněn a kontext proto chybí. V parku již byly zahájeny stavební práce spojené s jeho rekonstrukcí. Výsledná podoba parku (která s obnovou pomníku v daném místě nepočítá) byla předmětem veřejné soutěže, projekt realizace je předmětem smluvního vztahu, je rovněž předmětem práva autorského a nelze do něj jednostranně zasahovat. Po dokončení nelze do podoby parku po dobu záruční doby zasahovat.  proveditelný
Odbor kultury Projekt obnovy pomníku Josefa II. má nesporně svůj smysl. Jedná se o dílo významného umělce Antonína Břenka, které bylo dne 28. 9. 1919 ze svého místa na Moravském náměstí násilně odstraněno. Dvě alegorické sochy Obchodu a Tolerance, jež byly jeho součástí, jsou zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek města Brna pod č. 0015 a 0016. Nyní jsou ve správě Veřejné zeleně města Brna, p. o. Vlastníkem figurální sochy císaře Josefa II. není Česká republika, ani Psychiatrická nemocnice Brno. Socha je v současnosti umístěna ve veřejnosti přístupném areálu uvedené nemocnice a tvoří přirozenou součást parku. Jediné vhodné místo pro případné umístění obnoveného památníku Josefa II. je park na Moravském náměstí, tedy lokalita, s níž je dílo od doby svého vzniku spjato. V současnosti je park na Moravském náměstí rekonstruován.  Revitalizace parku vychází z výsledků krajinářsko-architektonické soutěže, v níž nebylo a není s umístěním památníku počítáno. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část nesouhlasí s umístěním sousoší v parku na Moravském náměstí. neproveditelný