Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Jakub Kácel
5 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Kohoutovice
2022
620 líbí se mi
1774 kladných hlasů

Cílem projektu je vybudování chodníku podél existující silnice v úseku mezi zastávkami Anthropos a Lesní. V tomto úseku existuje pouze úzká prošlapaná pěšina, která je místy zúžena rostoucími keři. Chodci tedy nemají možnost pohodlně a účelně přejít.

Nový chodník by navazoval na stávající dlážděný chodník, který ale končí 50 metrů za zastávkou Lesní. Délka úseku, kde je potřeba chodník dobudovat je přibližně 840 metrů. Chodník by vedl podél existující silnice (Pisárecká), tudíž by nebylo třeba budovat umělé osvětlení. Jedná se o realizaci na pozemcích města Brna, bez krátkého úseku p. č. 2300/106, která není majetkem města Brna.

Absence chodníku je nepříjemná zejména v situaci, když ujede trolejbus a člověk poté musí dlouho čekat na následující spoj, aniž by si mohl čekání zkrátit chůzi k další zastávce. Podobná situace nastává ve směru z Nového Lískovce (zastávka Lesní) do města, kdy si člověk nemůže dojít pěšky na následující zastávku Anthropos, která je obsluhována více spoji než zastávka Lesní. Vyšlapaná cesta svědčí o tom, že chodci tuto trasu používají, zároveň však v sobě skrývá nepohodlí v podobně bláta a nerovností.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zajistí lepší pěší spojení do městské části Nový Lískovec a využívat by jej mohli obyvatelé této městské části, ale i studenti mířící do Kampusu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 4 400 000 4 400 000
Projektová dokumentace 1 360 000 360 000
Údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Platí obecný regulativ: "stavby a zařízení neuvedené v regulačních podmínkách jednotlivých funkčních typů jsou nepřípustné – s výjimkou komunikací a zařízení technické vybavenosti zajišťujících pouze bezprostřední obsluhu předmětné funkční plochy, objektů zeleně, dětských hřišť a ostatních veřejných prostranství". proveditelný
Majetkový odbor Projekt je situován mj. na pozemek p.č.2300/106 v k.ú. Pisárky, který není majetkem města. Podle detailu projektu nebude chodník na tomto úseku realizován. proveditelný
Odbor životního prostředí Doporučujeme chodník navrhnout jako polopropustný bez zvýšených obrubníků, aby dešťové vody byly nadále zasakovány do ploch zeleně a na lesní pozemky. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné z hlediska vybudování chodníku bez případného mobiliáře. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nutno vyjmout chodník z pozemků určených k plnění funkcí lesa, tj s poplatkem. proveditelný
Odbor dopravy Z hlediska koncepce dopravy nemáme námitek, realizaci je však třeba koordinovat s ostatními projekty připravovanými v lokalitě. proveditelný
MČ Brno - Kohoutovice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný