POJĎME BRNO HRÁT SI A SPORTOVAT
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Ondřej Pelikán
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Tuřany
2022
324 líbí se mi
243 kladných hlasů

Projekt si klade za cíl vybudovat street workoutové hřiště, hrací zónu s pískovištěm, lavičky na posezení s odpočinkovou zónou a sportovní víceúčelové hřiště v okolí sportovního areálu v Brněnských Ivanovicích.

Město Brno podporuje výstavbu sportovních, street workoutových, dětských hřišť a pískovišť. Najít místo, schválit projekt, zajistit finance, uskutečnit tento plán je běh na delší trať.
My jsme takové místo našli, projekt zpracovali, jen to vše dotáhnout do vítězného konce a v roce 2023 může vše stát na svém místě.
Co chceme pro děti, mládež a dospělé za projektové peníze postavit?
Street workoutové hřiště, hrací zónu s pískovištěm, lavičky na posezení s odpočinkovou zónou, sportovní víceúčelové hřiště, to vše oplocené, zajištěné a bezpečné pro všechny.
Místem, kde chceme projekt realizovat, jsou okolní plochy sportovního areálu v Brněnských Ivanovicích.
V blízkosti jsou jen fotbalová hřiště. Místní obyvatelé nás přivedli na myšlenku zajistit v jejich okolí i jiné varianty sportování, posezení a odpočinku. Nabízí se hraní si na pískovišti s těmi nejmenšími, posezení čekajících rodičů na děti z fotbalových tréninků, sportovní aktivity s vlastní vahou těla na konstrukcích, či možnost zvolit si z několika dalších sportů na víceúčelovém hřišti. Mezi tyto sporty můžeme zařadit volejbal, tenis, nohejbal, basketbal.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Možnými uživateli jsou osoby všech věkových kategorií. Každý si může najít svůj koutek.
Malé děti na pískovišti, maminky s dětmi v hrací zóně, sportovci posilující se svojí vahou na konstrukcích, rodiče čekající na své děti v odpočinkové zóně, sportovci všech ročníků na víceúčelovém hřišti. Zvolené klidné prostředí by sloužilo pro sportování, posezení a odpočinek.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Workoutová sestava 1 1 300 000 1 300 000
Hrací zóna s pískovištěm 1 300 000 300 000
Víceúčelové hřiště, zpevnění ploch, odvoz zeminy 1 2 800 000 2 800 000
Parkové úpravy, zpevnění ploch 1 350 000 350 000
Projektová dokumentace 1 100 000 100 000
Údržba zařízení a zeleně 3 50 000 150 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor sportu S projektem souhlasíme a podporujeme ho. Doporučujeme pouze důsledně dořešit otázku provozovatele hřiště, návštěvní řád a úklid. Tzn. kdo bude odpovědný za stav hřiště, aby bylo provozuschopné a bezpečné. Dále upozorňujeme, aby bylo důsledně posouzeno ochranné pásmo sousedící železnice, popř. úvahy o jejím budoucím rozšíření. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek p.č  1084 v k.ú. Brněnské Ivanovice se dle územního plánu nachází ve zvláštní ploše pro rekreaci, která je určena pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu. Realizace záměru je tedy v souladu s podmínkami využití území v rámci této plochy. proveditelný
Majetkový odbor Na pozemky je umístěn investiční záměr města s názvem "Dostavba fotbalového centra Brno". Projekt je nutné realizovat v souladu a s ohledem na uvedený záměr. proveditelný
Odbor investiční Upozorňujeme, že v daném území se nachází investiční záměr „Dostavba Fotbalového centra Brno“. Projekt je nutno koordinovat s investičním záměrem. Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - Tuřany Městská část souhlasí s realizací projektu pod podmínkou, že prostor bude přístupný pro veřejnost. proveditelný