Žabovřeské louky: Save Point
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Marek Havlíček
5 000 000 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Žabovřesky
2022
648 líbí se mi
1503 kladných hlasů

Cílem projektu je vytvoření otevřeného, veřejně přístupného přístřešku, který bude poskytovat ochranu před nepříznivými podmínkami, zejména bouřkami, všem v lokalitě se pohybujícím osobám.

Jedním z nejvíce viditelných výsledků probíhající revitalizace lokality Žabovřeské louky je zvýšený pohyb osob, zejména pak dětského a juniorského věku. A nejde jen o organizovanou sportující mládež. Žabovřeské louky se stávají vyhledávaným místem pro dopolední procházky dětí z mateřských školek, výlety školní mládeže, aktivně trávený čas jak rodin s malými dětmi, tak díky nenáročnému terénu i oblíbenou destinací spoluobčanů seniorského věku se svými vnoučaty nejenom z přilehlé bytové a domovní zástavby.

Zvyšující se frekvence pohybu ale přináší i rostoucí míru nebezpečí, kterému jsou osoby (zejména juniorského věku) v lokalitě Žabovřeské louky vystaveny. Absolutní absence jakéhokoli veřejného, uzemněného a od země izolovaného přístřešku zvyšuje riziko úrazu bleskem nejenom v období letních bouřek zejména pro ty nejvíce zranitelné kategorie, které sem nepřijely trávit svůj čas autem, ale dorazily pěšky nebo veřejnou dopravou. Přitom výstavba jednoduchého, otevřeného a veřejně přístupného přístřešku, který by dokázal poskytnout základní úkryt (tzv. Save Point), nemusí být finančně náročná.
Save Point ale vyplní i další bílá místa v lokalitě Žabovřeské louky, protože kromě prioritního ochranného cíle v něm budou umístěny jednoduché šatny a v jeho okolí odpadkové koše jak pro běžný odpad, tak zvířecí exkrementy, čímž přispěje ke kultivaci prostředí a umožní nastavení standardních hygienických podmínek minimálně v jeho okolí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu Žabovřeské louky: Save Point tak vznikne pro obyvatele Žabovřesk i blízkého okolí místo pro bezpečný oddych a aktivně strávený volný čas a pro obec možnost využití lokality k pořádání akcí pro občany města Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní práce, zemní práce, základy, konstrukce a komunikace 1 1 670 508 1 670 508
Truhlářské a zámečnické konstrukce a dřevostavba 1 1 061 792 1 061 792
Elektromontáže 1 562 770 562 770
Přípojky včetně vybudování septiku 1 1 704 930 1 704 930
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Z hlediska územního plánu se jedná o plochu rekreační zeleně, kde je umístění této stavby přípustné za podmínky, že bude sloužit pro širokou veřejnost. proveditelný
Majetkový odbor Pozemky na tomto území jsou svěřeny MČ Brno-Žabovřesky s omezujícími podmínkami, které platí pro možné budoucí nájemce. Jedná se o uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele. proveditelný
Odbor životního prostředí Projekt je v záplavovém území vodního toku Svratky, je nutné tedy dodržet všechny opatření plynoucí z protipovodňových opatření, např. zákaz jímek. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nachází se v záplavovém území vodního toku Svratky, nutný souhlas vodoprávního úřadu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna.  proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na správu a udržitelnost projektu. proveditelný