VODÁCI NA SVRATCE
neproveditelný
Jakub Němec
4 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2022

Vybudování zázemí z unimobuněk pro vodáky na řece Svratce poblíž koupaliště na Riviéře, včetně pořízení příslušenství a kompletního vybavení na trénink, opravy a výuku.

Od roku 1959 byl v navrhovaném úseku řeky pořádán Veletržní pohár ve vodním slalomu. Tato aktivita byla přerušena v období provozu prodejní burzy v 90. letech minulého století. Po ukončení provozu burzy byla činnost znovu v tomto prostoru obnovena, jelikož se jedná o jedno z mála míst, kde je na území města možná jízda na proudící vodě.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zájem o výcvik na proudící vodě je značný a je počítáno s volným přístupem veřejnosti. Rovněž bude možné opět pořádat závody ve vodním slalomu. V minulých letech zde proběhlo například mistrovství ČR žáků. V případě, že v budoucnosti dojde k realizaci vodáckého kanálu v Pisárkách zůstane tento projekt pro svoji bezpečnost vhodný i nadále pro širokou veřejnost bez vstupného.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Sklad lodí a šatny 2 1 600 000 3 200 000
Demontovatelné sloupy pro slalomovou trať a branky 1 500 000 500 000
Údržba a úprava zeleně v okolí úseku řeky 3 100 000 300 000
Cena celkem: 4 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Loděnice bude situována mimo záplavové území Q100 proveditelný
Kancelář architekta města Brna

 
proveditelný
Majetkový odbor Projekt byl dle identifikace Majetkového odboru situován na p.č. 1006/1 a 1007/1 v k.ú. Pisárky. Je proveditelný za podmínky koordinace s plánovanou realizací protipovodňových opatření. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor implementace evropských fondů proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek p.č. 1007/1 v k.ú. Pisárky je součástí stavební návrhové plochy pro dopravu, funkční typ tělesa dopravních staveb. Projekt je proveditelný jako stavba dočasná za podmínky koordinace s plánovanou realizací protipovodňových opatření na řece Svratce, které zde předepisuje nadřazená územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a pro potřeby územního plánu je zpřesňuje generel odvodnění. Tedy stavby nesmí být v kolizi s projektem Protipovodňová opatření (v lokalitě je plánovaná stavba ochranné zídky). proveditelný
MČ Brno - střed Městská část nesouhlasí s realizací projektu, a to z důvodu prostorové kolize probíhající realizace akce „Nábřeží Svratky - Realizace protipovdňových opatření města Brna - Etapa VII a VIII". neproveditelný