Revitalizace sportovního areálu – Bystrc
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Jakub Vodička
4 900 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bystrc
2023
413 líbí se mi
3102 kladných hlasů

V městské části Brno-Bystrc vznikl v posledních letech nový sportovní areál pod Pekárnou, kde lze trávit čas na pumptrackové dráze a na dirt parku. Pojďme tento oblíbený areál zrevitalizovat a doplnit o další sportovní prvky a zázemí pro děti.

Sportovní areál ,,pod Pekárnou" se již stal tradičním místem pro setkávání nejen cyklistů a sportovců z Bystrce, ale také z celého Brna a okolí. Cílem tohoto projektu je nejen revitalizace areálu, ale také doplnění areálu o další sportovní prvky, jako je např. workout nebo herní prvky pro nejménší. Cílem je také zkvalitnění zázemí a přístupových cest, které tomuto areálu dlouhodobě chybí. Veškeré úpravy areálu musí být realizovány v souladu s okolní přírodou, tzn. dřevěné prvky, zachování stávající zeleně a její vhodné rozšíření a vytvoření tzv. lesoparku. Nechceme zapomenout ani na nejmladší návštěvníky, pro ty bychom chtěli prvky, které budou rozvíjet jejich pohybové schopnosti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoření veřejného sportoviště pro děti a mládež, kde mohou lidé aktivně odpočívat a trávit volný čas.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizace projektu 1 4 000 000 4 000 000
údržba projektu, veřejné akce pro děti 3 300 000 900 000
Cena celkem: 4 900 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Stávající areál se nachází v ploše rekreační zeleně, která umožňuje umístění rekreačních areálů a hřišť. Umístění sportovních prvků je tedy v souladu s územním plánem. Stavby služeb zde musí mít pouze doplňkovou funkci a mají sloužit veřejnosti.  komunikace jsou zde přípustné pouze za podmínky, že budou sloužit jako obsluha této plochy. Parkování je zde vyloučeno.  limitem využití území je také biokoridor, do kterého nesmí být umisťovány stavby. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Upozorňujeme, že v blízkosti navrženého projektu se vyskytuje plynovod - nutno dodržet ochranné pásmo. Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor sportu Souhlasíme s projektem a podporujeme ho.  proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy V případě budování zázemí nebo úpravy příjezdových komunikací je třeba projekt konzultovat s Odborem dopravy. Při řešení prostoru kolem objektu by bylo vhodné umístit do blízkosti hřiště městský stojan typu U. proveditelný
MČ Brno - Bystrc Městská část souhlasí s realizací projektu, nesouhlasí se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. proveditelný
Krajský úřad Jihomoravského kraje Workoutové prvky by bylo vhodnější umístit dál od přírodní památky, a to zejména s ohledem na riziko možného pádu méně stabilních stromů z břehového porostu u potoka. Ke stavbě v ochranném pásmu PP Pekárna jako takové bude nutno vydat z souhlas Kú JmK (buď formou závazného stanoviska pro další rozhodování stavebního úřadu, anebo samostatným rozhodnutím pokud stavební úřad sám žádné rozhodnutí vydávat nebude). Je potřeba sladit představy s Kú JmK o konečné podobě a umístění jednotlivých (především workoutových) prvků. proveditelný