Revitalizace úprav Mendlova náměstí
neproveditelný
Naděžda Budíková
1 020 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2023

Polidštění upraveného Mendlova náměstí. Doplnit alespoň nějakou zeleň. Zpříjemnit pobyt na náměstí zvláště v letních měsících. V současné době je to betonová a kamená džungle.

Po stavebních úpravách působí opravené Mendlovo nám. jako velké červené vydlážděné parkoviště a sem tam strom, kovové lavičky - v létě rozpálené, v zimě zmrzlé. Bylo by vhodné ozelenit plochu alespoň velkokapacitními květináči s rostlinami. Stromy jsou ohroženy rozpálenou dlažbou. Zemina v okolí kmenů má nedostatečný průměr, nebudou mít dostatek vláhy a tak jim hrozí uschnutí. V letních měsících zde bude velké horko a navíc to není hezké. Mohla by zde být i nějaká fontána a pítko.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zkulturnění, zlepšení vzhledu a ozelenění dlážděné plochy Mendlova náměstí. Zlepšení podmínek pro vysazené stromy. Lepší estetický vzhled. Uživatelé jsou cestující z Mendlova náměstí a jeho návštěvníci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nákup květináčů, sazenice, atd. 1 500 000 500 000
odstranění části dlažby u stromů 1 20 000 20 000
rezerva projektu 1 200 000 200 000
údržba zeleně 3 100 000 300 000
Cena celkem: 1 020 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Upozorňujeme, že Rekonstrukce Mendlova náměstí dosud nebyla zkolaudována. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a umístění mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný
Kancelář architekta města Brna Daný projekt považujeme za neproveditelný, protože je v kolizi s konceptem rekonstrukce náměstí. Stromy realizované v rámci přestavby náměstí mají zajištěný dostatečný prokořenitelný prostor podle nejnovějších technologií, byly vybrány druhy s nejvyšší odolností v městských podmínkách. Mikroklimatické benefity vegetace v nádobách jsou sporné a je možné je hodnotit spíše negativně - jsou zcela závislé na umělé závlaze a v omezených podmínkách nádoby nejsou schopné dorůst plné velikosti a poskytovat očekávané ekosystémové služby. neproveditelný