Revitalizace prostoru před ZŠ a MŠ Úvoz
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Helena Votavová
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2023
510 líbí se mi
904 kladných hlasů

Přístupová cesta k MŠ a ŽŠ Úvoz od zastávky Čápkova již přestává vyhovovat potřebám jejich uživatelů. Chodníky je třeba renovovat a průjezdnost s kočárky není optimální. Situace parkování je velmi nepřehledná. Také zeleň vyžaduje obnovu.

Projekt navrhuje revitalizaci prostoru před Základní školou Úvoz a Mateřskou školou Úvoz směrem k zastávce MHD Čápkova. Povrchy chodníků i jejich členění již neodpovídá potřebám jejich každodenních uživatelů (chodců, řidičů i rodičům s kočárky). Jejich cesty se často protínají, což může vést k nebezpečným situacím. Část cest je pro kočárky již velmi špatně sjízdná. Obrubníky a schody se již v mnoha místech drolí.

Projekt navrhuje přebudování části schodů na bezbariérové plošiny, podobně jako např. před poliklinikou (viz foto). V horní části parku pak vytvoření cesty vhodné i pro kočárky, aby byl zajištěn snadnější přístup jak k MŠ, tak k ZŠ. V horní i dolní části parku projekt navrhuje kultivaci a dosazení vhodné zeleně.

V místě před ZŠ zachovat možnost sezení, aby mohli rodiče pohodlně čekat na své děti (nejlépe i za nepříznivého počasí). Zároveň musí projekt vycházet ze zkušenosti, kdy se dříve v místě vyskytovali lidé užívající drogy, a preventivně upravit prostor tak, aby se v místě nemohly v nočních hodinách scházet větší skupiny lidí.

Po konzultaci s ředitelem ZŠ a ředitelkou MŠ projekt nepočítá se vznikem dětského hřiště, které mají ZŠ i MŠ vlastní oplocené v areálu jednotlivých škol. Počítá se také se zachováním parkovacích míst před ZŠ.


Cíle projektu:
Vytvoření bezpečného a funkčního prostoru pro průchod a průjezd dětí, rodičů, zaměstnanců školy, školky a zimního stadionu.
Obnova chodníků, obrubníku a zeleně.

Projekt se týká parcel 895/1,895/2,895/3,895/4, 895/5,895/6, 895/7, 895/8 a 895/9.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení bezpečnosti před ZŠ a MŠ Úvoz. Úprava místní zeleně.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava parkové plochy 1 4 550 000 4 550 000
Údržba parku 3 150 000 450 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Návrh cílí na revitalizaci veřejného prostranství, které je součástí stabilizované plochy pro veřejnou vybavenost. Podle vyhlášky k územnímu plánu je zde úprava veřejného prostranství možná za podmínky, že bude v navržena v souladu s charakterem území. Limitem je zde plocha nejvýznamnější zeleně. proveditelný
Odbor investiční V uvedeném finančním rozsahu je možno uvažovat o částečné revitalizaci. V daném území se nachází technické sítě - vodovod, plynovod, kanalizace, veřejné osvětlení. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor památkové péče Řešené plochy se nachází na území památkové zóny Brno. Předmětné úpravy proto vyžadují vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče. Zamýšlené práce nejsou v rozporu s hodnotami, pro které byla prohlášena památková zóna Brno.  proveditelný
Odbor školství a mládeže proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Je třeba zachovat obslužnost dotčených objektů. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu a žádá o zpracování architektonické studie jako podklad pro zpracování předloženého projektu a zahrnutí úpravy slepé komunikace ulice Žižkova před MŠ Úvoz, například formou obytné zóny. proveditelný