Úprava parku Horní Heršpice
neproveditelný
Miroslav Vochta
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - jih
2023
13 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Úprava parku ulice Rozhraní a Osamělá v Horních Heršpicích.

Park by byl rozdělen do tří částí. První část od ulice Rozhraní tvoří zeleň a socha sv. Jana Křtitele - klidová část. Na ni navazuje druhá část věnovaná dětskému hřišti s pískovištěm, lavičkou a prolézací stěnou. V třetí části jsou dvě petangová hřiště se sezením pro sportovní sousedská zápolení a setkávání.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Mezigenerační setkávání v kultivovaném prostoru s druhotně umístěnou památkově chráněnou barokní sochou sv. Jana Křtitele.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 4 400 000 4 400 000
Údržba 3 200 000 600 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu se jedná o plochu komunikací a prostranství místního významu, které plní funkci veřejných prostranství. Prostorově a funkčně jde zejména o pozemní komunikace, náměstí, ulice, chodníky, hřiště a parky atd. Revitalizace veřejného prostranství, která zvýší jeho pobytovou kvalitu je zde tedy možná. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Upozorňujeme, že v daném území navrženého projektu se vyskytuje vodovod-nutno dodržet ochranné pásmo. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor památkové péče Socha sv. Jana Křtitele je kulturní památkou - její památková obnova byla dokončena a nyní se nachází v ateliéru restaurátora. Nedílnou součástí památky byl také původní podstavec, který se však zřejmě ztratil a nachází se na neznámém místě. K realizaci projektu by bylo třeba obnovit podstavec dle fotodokumentace pořízené Národním památkovým ústavem, zřejmě si vyžádat rozhodnutí Krajského úřadu o přemístění památky. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor správy majetku Socha se v současné době nachází v ateliéru restaurátora. proveditelný
MČ Brno - jih Na předmětném prostoru se realizuje investiční akce s názvem "Vybudování parku s dětským hřištěm na nároží ulic Osamělá/Rozhraní". neproveditelný