Více veřejných WC na přehradě!
neproveditelný
Eliška Holubová
1 220 000 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Bystrc
2023
308 líbí se mi

Cílem je zkvalitnit hygienické prostředí na Brněnské přehradě a zkrátit čekací doby pro použití WC díky výstavbě alespoň 4 dalších toalet podél jižního břehu přehrady. Aktuálně je počet veřejných toalet zejm. v letní sezóně nedostačující.

Podél jižního pobřeží Brněnské přehrady je značný nedostatek veřejných toalet, což se zejména projevuje během letní sezóny, kdy se na WC čekají i velmi dlouhé fronty. Bohužel tato skutečnost některé návštěvníky odrazuje od používání toalet a hledají alternativní způsob. V důsledku toho jsou pak okolní lesíky i voda v přehradě znečištěné, zapáchající a může to vést i ke zdravotním problémům - vyrážkám na kůži, střevním potížím (v důsledku napití se vody) atd. I škodliviny ze souše mohou být např. deštěm splaveny do přehrady.
Můžeme alespoň částečně přispět řešení tohoto problému postavením dodatečných jednotek WC. Čekací doby by se výrazně snížily, lidé by využívali toalety více a okolí by bylo méně znečišťováno. Hygienické podmínky by se tak zlepšily.
Nové toalety by byly postavené ve stylu současně zbudovaných WC - tedy nerezové WC s umyvadlem umístěné v malém domku - nikoli mobilní toalety.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Díky realizaci projektu dojde ke snížení čekacích dob na použití toalet, díky čemuž je návštěvníci budou více využívat. Návštěvníci budou méně volit alternativní cesty vykonání potřeby, které v důsledku zohyzďují své okolí (zápachově, vizuálně), a taktéž voda z přehrady bude méně kontaminována. Projekt by měl tedy pozitivní vliv na zdraví a životní prostředí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výstavba toalety 4 80 000 320 000
úklid, správa a případné technické opravy 3 300 000 900 000
Cena celkem: 1 220 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu jde o plochu pozemků určených k plnění funkce lesa. Jejich využití se řídí lesním zákonem. Jedná se však také zároveň o nezastavěné území, kde lze podle  §18 odst.5 stavebního zákona v souladu s charakterem území umístit stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Stavbu je třeba situovat mimo vymezený územní systém ekologické stability a také je třeba koordinovat s dalšími záměry v území, bylo zde vydáno závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna pro "Přírodní amfiteátr Rakovec". proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Finanční náročnost tohoto projektu překračuje stanovený limit. Na jižní straně Brněnské přehrady, pravý břeh, k.ú. Bystrc chybí veřejná kanalizace.  neproveditelný