Bezbariérový klub seniorů Erbenova 6
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Filip Pšenčík
3 640 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - sever
2023
54 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
398 kladných hlasů

Rekonstrukce předprostoru Klubu seniorů a jeho zpřístupnění pro spoluobčany s tělesným postižením.

Klub seniorů v Černých polích se nachází ve sníženém přízemí v domě s č.p. 373/6 na ulici Erbenova. Vedou k němu ale 3 nestejně vysoké schody bez zábradlí. Současný stav je pro hůře se pohybující seniory naprosto nevyhovující a nebezpečný.
Klub by díky projektu mohl navštěvovat širší okruh lidí a nebyli by sociálně vyloučení hendikepovaní senioři z okolí.
Navrhuji tedy upravit předzahrádku domu na bezbariérový přístup.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zpřístupnění klubu seniorů pro osoby s tělesným hendikepem a snížení hrozby jejich sociálního vyloučení.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výkop stávající předzahrádky 1 300 000 300 000
Zemní práce a opěrné stěny 1 550 000 550 000
Dláždění 1 150 000 150 000
Obklad lavičky 1 200 000 200 000
Mobiliář 1 400 000 400 000
Zábradlí 1 400 000 400 000
Rezerva 1 700 000 700 000
Projektová dokumentace a další náklady 1 700 000 700 000
Údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 3 640 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu pro bydlení. Přístavbou rampy bude stavba sloužit i nadále pro bydlení a účel využití plochy se tedy nemění. Při povolování přístaveb stávajících objektů nesmí objem povolované stavby narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a způsobem řešení zastřešení včetně eventuálního podkroví) a překročit 50 % původního objemu stavby. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, aby výsledné řešení splňovalo parametry pro bezbariérové užívání. proveditelný
Odbor památkové péče Dům Erbenova 6 se nachází v památkové zóně Brno, konkrétně v nejcennější části A. Má hodnotnou a bohatou historizující fasádu, součástí architektonického řešení je též předzahrádka, která stavbu vhodně doplňuje. Předzahrádku proto nelze bez dalšího odstranit. Doporučujeme upravit projekt po konzultaci s Národním památkovým ústavem v Brně, případně najít jiné bezbariérové řešení. K předmětné úpravě je třeba závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna a územní rozhodnutí stavebního úřadu.  proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - sever Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný