Řečkovický HRáj – pokračování
neproveditelný
Eva Matoušková
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2023
863 líbí se mi

V roce 2023 bude dokončena realizace Řečkovického HRáje vysoutěženého v roce 2020. V letošním ročníku bychom chtěli doplnil chybějící prvky, které nemohly být financovány z peněz vysoutěžených v roce 2020.

Lokalita byla dlouho neudržovaná. S ohledem na dokončovanou realizaci z r. 2023, aktuální potřeby občanů, bezpečnost a stav v HRáji, jsme se rozhodli přihlásit HRáj do dalšího ročníku DnV.
HRáj je především ne/obyčejnou přírodní oázou pro okolní obyvatele a návštěvníky. Poskytuje výjimečné přírodní prostředí v těsné návaznosti na stávající i nově plánovanou zástavbu.
Aktuálním cílem je dále HRáj rozvíjet jako prostor, ve kterém se bude rovnocennou měrou spojovat přírodní prostředí zastoupené vegetací a živočichy, pobyt lidí a vložené prvky, a to při zachování především stávajícího přírodního charakteru místa.
Naším cílem je rozvoj příjemného podnětného a bezpečného prostředí pro občany, rozvoj vnímavosti a ohleduplnosti vůči našemu přírodnímu prostředí. Rozvíjíme Hráj jako místo setkávání a trávení volného času. Vše formou přírodě blízkých či šetrných opatření, provedených přednostně ekologicky zodpovědnou formou.
Uvědomuje si návaznost na blízké okolí, proto by budoucí realizace HRáje byla koordinována s 1. etapou výstavby při ulici Terezy Novákové a budoucí knihovou, případně s požadavkem na dočasnost prvků.
Rádi bychom provedli úpravy a výsadbu také na úzkém pozemku mezi HRájem a ul. Družstevní.
Rádi bychom doplnili mobiliářové prvky, které nebylo z finančních důvodů možné zrealizovat z vysoutěžených peněz v roce 2020. Jedná se např. o dostatečné množství laviček, košů, relaxační křesla, doplnění artových prvků, úkrytů pro menší zvířata a další prvky, které vyvstanou jako vhodné po dokončení realizace v ročníku 2020.
Dále je nutné zohlednit i žádoucí vyšší finanční prostředky na péči o stávající dřeviny, jako dopad chybějící péče v minulých letech.
Nabízí se dosadba dalších dřevin (jehličnatých nebo ovocných stromů), případně trvalkových záhonů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pokračování realizace potřeb mnoha řečkovických občanů.
Přírodní ne/obyčejný háj, který bude dospělým sloužit jako místo procházek a setkávání, zábavy i odpočinku, dětem jako prostor určený k volné zábavě, ke hře ve kvalitním venkovním prostředí.
Bude rozvíjet kladný zodpovědný vztah k přírodě.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Celkové náklady a realizace projektu 1 4 000 000 4 000 000
Diskuze s občany, komunikace s občany, uspořádání otevření Hráje po jeho dokončení apod. 1 100 000 100 000
Péče, údržba, opravy 3 300 000 900 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek p.č. 49 v k.ú. Řečkovice je podle územního plánu součástí návrhové plochy smíšené. To znamená, že je určeno pro jinou - stavební funkci a je zde i znám záměr výstavby (bytové domy Terezy Novákové). Současné využití území je tedy dočasným a je tomu třeba přizpůsobit i projekt a oba záměry spolu koordinovat. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Upozorňujeme, že v blízkosti navrženého projektu se vyskytuje plynovod - nutno dodržet ochranné pásmo. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Majetkový odbor neproveditelný
Bytový odbor Bytový odbor s tímto projektem nesouhlasí vzhledem k tomu, že předpokládá zahájení 2. etapy bytové výstavby na předmětném pozemku do 4 let, tj. do roku 2027. neproveditelný