Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty
realizovaný
Oldřich Drápal
600 000 Kč (navržený)
712 000 Kč (realizační)
Sport
Brno - Žebětín
2017
2031 hlasů
MČ Brno-Žebětín

Stará dálnice je barierou, která naše město rozděluje. Pro pěší i cyklisty je bezpečně jen stěží překonatelnou barierou, pro rodinku s dětmi, jde o zcela nepřekonatelnou překážku. Smyslem projektu je zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obyvatelé Brna získají atraktivní a hlavně bezpečné propojení pro pěší i cyklisty na Žebětín, Podkomorské lesy, na Autodrom Brno a samozřejmě Brněnskou přehradu, s možností dále pokračovat po turistických značkách až do údolí Bílého potoka. A opačně, umožní obyvatelům Žebětína, Kamech a horní části Bystrce dojít bezpečně pěšky či na kole do obory Holedná a dále pokračovat po již hotových cestách směrem na Kohoutovice i na centrum Brna.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Žebětín (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Probíhá geometrické zaměření a přípravné práce na projektovou dokumentaci.
duben 2018 Probíhá projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány.
květen 2018 Úpravy projektové dokumentace ve spolupráci s Lesy města Brna, a.s.
květen 2018 Došlo k navýšení rozpočtu na 712 000 Kč, tak aby byly zapracovány všechny připomínky dotčených orgánů.
červen 2018 Práce na získání potřebných povolení dotčených orgánů.
září 2018 Na základě požadavků Policie ČR muselo dojít k rozšíření projektované cesty zejména v místech napojení na polní cesty.
říjen 2018 Doplňuje se PD v rozsahu potřebném pro získání stavebního povolení.
listopad 2018 Získávají se souhlasné stanoviska majitelů sousedních pozemků.
leden 2019 Kompletní PD byla odevzdána na příslušný stavební úřad.
únor 2019 Byl dokončen položkový rozpočet a čeká se na vyjádření stavebního úřadu.
květen 2019 Bylo vydáno stavební povolení.
červen 2019 Došlo k nabytí právní moci stavebního povolení.
červen 2019 Slavnostní převzetí projektové dokumentace proběhlo ve středu 19. 6. v 16:00.
srpen 2019 Rada města Brna rozhodla zrealizovat cyklostezku dle vypracované dokumentace.
prosinec 2019 Cyklostezka o délce zhruba jeden kilometr byla dokončena a slavnostně otevřena.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Kompletní projektová dokumentace 1 712 000 712 000
Cena celkem: 712 000 Kč

Posouzení proveditelnosti