Industriální naučná stezka u řeky Svitavy
realizovaný
Olga Strublová
390 000 Kč (navržený)
438 000 Kč (realizační)
Kultura
Brno - sever
2017
1032 hlasů
TIC Brno, p.o.

Posvitavská výrobní zóna značí kus významné historie města Brna, kterému přinesla pokrok a rozvoj. V současné době zde dochází k přeměně průmyslových areálů i jednotlivých objektů. Než dojde k úplnému zániku této výrobní zóny, je dobré přímo v místě dřívějšího průmyslového rozmachu upozornit na toto ne tak dávné dění a trochu oprášit zašlou slávu. Tato doba je historiky dobře zmapovaná a lze oprávněně věřit, že se odborníci do projektu rádi zapojí a uplatní své poznatky.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Naučná stezka může napomoci k oživení Svitavského nábřeží ještě před jeho celkovou revitalizací. Obeznámí návštěvníky s bohatou historií posvitavské výrobní zóny a zvýší obecné povědomí obyvatel o úseku slavné historie průmyslového Brna. Její účel bude nejen vzdělávací, ale povede i ke zvýšení zdravého patriotismu a ke zlepšení vztahu občanů k tomuto území. Na tento projekt může postupně navázat i další část (mimo MČ Brno-sever) a projekt může být postupně rozšiřován např. formou interaktivního prohlížení nebo poslechu dalších souvisejících skutečností a podrobností.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–TIC Brno, p.o. (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Proběhla schůzka s navrhovatelkou projektu a vyjasnění její představy o realizaci stezky. Práce na plánu realizace v souvislosti s již probíhajícími projekty města Brna.
březen 2018 Proběhlo rozhodnutí o integraci realizace projektu do projektu stezky Brno. Navazují jednání s historiky a příprava podkladů pro plán grafického zpracování.
červen 2018 Byl vybrán historik, který pracuje na obsahu informačních tabulí, jejichž vzhled navrhuje architektka, která by měla představit konečnou variantu koncem měsíce.
srpen 2018 Na základě komunikace s historikem bylo rozhodnuto o navýšení počtu informačních tabulí na 11.
září 2018 Z důvodu změny počtu tabulí a volby jejich kvalitnějšího materiálu došlo k navýšení rozpočtu o 48 000 Kč.
říjen 2018 Rozhodlo se o materiálu panelů - corten/dibond
listopad 2018 Dokončují se vizualizace a technické listy k panelům.
únor - duben 2019 Dokončují se návrhy textů a připravují se grafické podklady k výrobě panelů.
květen 2019 Navrhovatelka připomínkuje konečnou podobu panelů.
červen 2019 K záměru se vyjadřují dotčené stavební úřady.
srpen 2019 K záměru se vyjadřují dotčené orgány, jejichž souhlasná stanoviska jsou nutná k získání stavebního povolení.
září 2019 Umístění panelů připomínkuje Povodí Moravy, s. p.
říjen 2019 K záměru se vyjadřuje SŽDC, s. o.
listopad 2019 Na základě připomínek Povodí Moravy, s. p. došlo k mírné úpravě polohy tří panelů tak, aby nezasahovaly do aktivní zóny záplavového území.
prosinec 2019 Připomínky Povodí Moravy, s. p. byly zapracovány.
leden 2020 Vyřizování připomínek SŽDC, s. o.
březen 2020 Bylo získáno souhlasné stanovisko SŽDC, s. o.
březen 2020 Byly získány všechny potřebné stanoviska dotčených subjektů, které byly dodány na stavební úřady (Brno-střed a Brno-sever).
duben 2020 Stavební úřad Brno-sever si vyžádal doplnění žádosti o souhlasná stanoviska VUT a t-mobile. Nyní tedy bude podána u těchto subjektů žádost o stanovisko.
červen 2020 Byly získány všechny potřebné stanoviska dotčených subjektů, které byly dodány na stavební úřady (Brno-střed a Brno-sever).
červen 2020 Byl získán územní souhlas pro panely umístěné na území městské části Brno-střed.
červen 2020 Byl získán také územní souhlas pro panely umístěné na území městské části Brno-sever. Nyní bude následovat objednávka samotných panelů a jejich umístění.
červenec 2020 Zpracovává se harmonogram realizace panelů.
srpen 2020 Předpokládá se postupné umisťování panelů během měsíce října.
říjen 2020 Současná situace zapříčinila zdržení v realizaci projektu. Panely jsou již vyrobené a čeká se tedy jen na jejich ukotvení.
květen 2021 Panely osazeny a tím je stezka dokončena. Na 11 panelech je popsán kus historie rozvoje brněnského průmyslu.
květen 2021 Stezka začíná u mostu přes Svitavu u ul. Křenová a končí na Svitavském nábřeží.
červen 2021 Stezka byla 3. června 2021 slavnostně otevřena.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výroba a osazení panelů 1 - 10 10 11 700 117 000
Panel 11 1 12 000 12 000
Projektová dokumentace 1 159 000 159 000
údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 438 000 Kč

Posouzení proveditelnosti