Multifunkční hřiště v Tuřanech
v realizaci
Antonín Tůma
3 300 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Tuřany
2018
399 líbí se mi
1939 hlasů
MČ Brno-Tuřany

Vybudování volně přístupného multifunkčního oploceného hřiště pro všechny bez rozdílu.

Prostor pro bezpečné sportovní vyžití pro děti a mládež a nejen pro ně. To je volně přístupné klecové hřiště.
Univerzální plocha pro hry s míčem i bez míče. Fotbálek, nohejbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis, badminton, vybíjená, hokej s tenisákem či jakákoliv jiná hra s míčem i bez míče.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V současné době jsou hřiště součástí uzavřených areálů a neorganizovaní zájemci o sport nemají bezpečné místo pro vyvíjení svých aktivit. Jsou to především děti a mládež, ale dospělí a senioři by jistě tento prostor využívali také.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
duben 2019 MČ Brno-Tuřany dodala Kanceláři participace žádost o realizaci včetně harmonogramu.
červen 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora z Kanceláře participace na MČ Brno-Tuřany.
červenec 2019 Probíhá stavební řízení.
srpen 2019 Došlo k odvolání účastníka stavebního řízení. Odvoláním se nyní zabývá Odbor územního a stavebního řízení.
říjen 2019 Probíhá odvolací řízení.
listopad 2019 V rámci probíhajícího odvolacího řízení se čeká na vyjádření hygienika ohledně hluku.
leden 2020 Odvolací orgán (OUSŘ) vrátil dokumentaci k místnímu stavebnímu úřadu k úpravám a novému projednání.
březen 2020 V současné době musí realizátor projektu MČ Brno-Tuřany přepracovat žádost o vydání stavebního povolení a opět podat žádost na příslušný stavební úřad.
duben 2020 Na požadavek odvolacího orgánu (OUSŘ) bude nutné spojit v žádosti o vydání stavebního povolení oba vítězné projekty z roku 2018.
říjen 2020 Vlastníci sousedních parcel se obávají nadměrného hluku, z toho důvodu došlo ke zpracování projektové dokumentace ze strany MČ Brno-Tuřany na vybudování protihlukové zdi.
duben 2021 Došlo k úpravě projektu o protihlukovou stěnu a k podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů, jejichž kladná stanoviska jsou nutná k získání stavebního povolení.
červenec 2021 Probíhá vodoprávní řízení.
listopad 2021 Stavební úřad vydal stavební povolení.
prosinec 2021 Připravuje se zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele.
leden 2022 Probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace.
březen 2022 V současnosti probíhá odvolací řízení a shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že námitky míří do závazného stanoviska MMB OÚPR, bylo stanovisko postoupeno nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Po vypořádání námitek bude vydáno rozhodnutí v odvolacím řízení.
červen 2022 Bylo napadeno potvrzující závazné stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vzhledem k této skutečnosti, s ohledem na stávající judikaturu správních soudů se Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje obrátil s žádostí o odborné stanovisko k podaným nesouhlasným námitkám odvolatelky. Po jeho obdržení bude vydáno rozhodnutí.
srpen 2022 Bylo vydáno rozhodnutí, kterým se potvrdilo původní stanovisko stavebního úřadu.
říjen 2022 Účastník stavebního řízení podal žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Součástí žaloby je i návrh na přiznání odkladného účinku žaloby. Realizátor projektu čeká na rozhodnutí soudu.
prosinec 2022 Krajský soud v Brně neuznal odkladný účinek.
leden 2023 Probíhá příprava podkladů pro výběr zpracovatele projektové dokumentace.
únor 2023 Probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace.
březen 2023 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení realizace projektu o 300 000,- Kč.
duben 2023 Probíhá výběrové řízení na protihlukové stěny.
květen 2023 Probíhá projektování hřiště.
červen 2023 Neustále probíhá projektování hřiště.
červenec 2023 Probíhá realizace projektu.
srpen 2023 Zhotovitel zdárně pokračuje v realizaci díla dle smlouvy.
září 2023 Zhotovitel zdárně pokračuje v realizaci díla dle smlouvy. Probíhá výstavba pumptracku a multifunkčního hřiště.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti