Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD)
realizovaný
Zdeněk Herblich
2 950 000 Kč (navržený)
2 891 900 Kč (realizační)
Zdraví
BRNO
2018
383 líbí se mi
2341 hlasů
Kancelář participace

Kvalita vody v Brně by mohla být lepší a to jak kohoutková, tak ta voda odtékající zpět do přírody z čističek odpadních vod, podle dostupných informací, tato voda obsahuje, zbytky léků, hormonů, pesticidů, mikročástice plastů,nově i nanočástice!

Voda je základem všeho, o její důležitosti snad není nutné pochybovat, její kohoutková kvalita je velice důležitá, stejně jako ta již "vyčištěná" putující z čističek zpět do přírody, dle materiálů a testů podle mně vyplývá, že v současnosti nedokážeme vodu kvalitně vyčistit, aby byla tak čistá, jako ta podzemní, pesticidy nekontaminovaná voda.
Je třeba vytvořit nové technologické možnosti(např.doposud nevyužívané nanotechnologie v této oblasti), které by umožnili odstranit i doposud neřešené zbytky léků, hormonů, pesticidů, mikročástice plastů,nově i nanočástice!
Protože je úkol velice náročný a prostředky v rámci projektu Dáme na vás, jsou omezené, navrhuji spracovat studii, jak zlepšit obecně kvalitu vody odtékající z čistíren odpadních vod i kvalitu té kohoutkové.
Řešení nemusí být ani drahé, ale určitě je potřeba se na to zaměřit a využít všech nových poznatků, včetně nanofiltrů, řas, bakterií a podobně,.
přesto, že se nejedná o nový problém přijde mi, že jeho řešení je na okraji odborného zájmu i zájmu veřejnosti, což je alarmující, jde hlavně o naše zdraví a o to,, zda i nadále v řekách budou zbytky hnojiv, pracích prášků, antikoncepčních hormonů nebezpečných nanočástic a podoobně a tím pádem budou i nadále i v rybách a dalších živočiších, potravního řetězce.
zde je několik inspirativních zdrojů k této problematice:

https://www.youtube.com/watch?v=UAlbsjWjnVE

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2231500-pitna-voda-na-cele-planete-je-kontaminovana-plastem-popsali-vedci

https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/proc-pijeme-vodu-s-plasty-mohou-za-to-susicky-3409.html

https://www.stream.cz/adost/10019123-otravena-voda-alarmujici-vysledky-testu-vody-v-cesku

https://www.novinky.cz/veda-skoly/448404-kohoutkova-voda-obsahuje-plastova-vlakna-zjistila-studie.html

Výsledkem studie musí být zcela konkrétní kroky technologického charakteru a její srozumitelný závěr i pro běžné občany s neodborným vzděláním.
Všichni máme právo na čistou vodu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je dlouhodobý a měl by připravit cesty jak změnit, zastaralé,technologie, které delší dobu neodpovídají na vysoký stupen kontaminace vody.Projekt by měl ukázat a za pomocí odborníků, jakým směrem se vydat, či navrhnout výzkumy, které by měli za následek konečně čisté řeky i vody v našich kohoutcích.
Projekt by se měl uskutečnit co nejdříve, jakmile to finance umožní.
Předpokládaný dopad by pak měl být celorepublikový a snad i celoevropský, protože obdobné problémy řeší i sousední země.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá komunikace s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
duben 2019 Shromažďují se podklady pro následné výběrové řízení na zpracovatele studie.
květen 2019 Proběhla schůzka s pracovníky Brněnských vodáren a kanalizací přímo v prostorách čističky odpadních vod v Modřicích.
červen 2019 Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
srpen 2019 Připravuje se výběrové řízení.
říjen 2019 KPAR zapracovává připomínky BVK, a.s. do zadávací dokumentace.
leden 2020 Zadávací dokumentace je hotová, po schválení Radou města Brna bude vypsáno výběrové řízení.
únor 2020 26. února bude Radě města Brna předložen návrh zadávací dokumentace. V případě schválení bude vypsáno výběrové řízení.
březen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku na studii, která bude zkoumat výskyt zbytků léčiv v pitné vodě. Sledovány budou také hormonální antikoncepční látky, pesticidy, mikroplasty či přítomnost drog. Studie bude v měsíčních intervalech po dobu jednoho roku zkoumat jak pitnou vodu z 11 odběrných míst, tak výstup z čističky odpadních vod a výstupy poslouží zejména pro budoucí plány rozvoje čističky odpadních vod.
duben 2020 Do výběrového řízení na veřejnou zakázku se nikdo nepřihlásil. V nejbližší době proběhne schůzka s BVK, a. s. a následně bude opět vypsáno výběrové řízení.
květen 2020 Proběhla schůzka se zástupci BVK, a.s., kde se jednalo o úpravách zadávací dokumentace. Došlo k redukci počtu odběrných míst vzorků vody.
červen 2020 Bylo vypsáno druhé výběrové řízení s upravenými požadavky na studii.
červenec 2020 Probíhá výběrové řízení.
srpen 2020 Probíhá vyhodnocení nabídek.
srpen 2020 Byl vybrán zhotovitel zakázky. V nejbližší době bude podepsána smlouva a zahájeny práce.
září 2020 Vysoké učení technické v Brně podepsalo smlouvu, může tak začít realizovat projekt ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi.
říjen 2020 Současná situace komplikuje realizaci projektu, i tak se první dílčí výstupy očekávají již na začátku roku 2021.
listopad 2020 Byla odebrána první sada vzorků.
leden 2021 V roce 2021 bude 5x odebrána voda k testům. Poté bude vypracována a zveřejněna závěrečná zpráva.
únor 2021 Během prosince 2020 proběhl týdenní monitoring odpadních vod přitékajících na čistírnu odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice. Tento úvodní týdenní „screening“ poskytl náhled na množství a druhové složení mikroznečištění, jehož vyhodnocení proběhlo během ledna 2021. Projekt bude nyní pokračovat dlouhodobou roční vzorkovací kampaní kvality pitné vody na zdrojích pitné vody pro město Brno, vzorkováním odpadní vody na přítoku i odtoku ČOV Brno-Modřice pro vyhodnocení účinnosti odstraňování mikroznečištění na čistírně a proběhne i monitoring odpadních vod na stokové síti a monitoring splachů z frekventovaných silnic.
červen 2021 Probíhá monitoring dle zadání.
červenec 2021 Kontrolní odběry jsou v polovině, předběžné výsledky zpracovány a dokončuje se dílčí zpráva o stavu vody.
srpen 2021 První průběžné výsledky včetně grafů si můžete prohlédnout na paro.damenavas.cz/za-zdravejsi-a-lepsi-vodu-v-brne-prubezne-vysledky
září 2021 Probíhají průběžná měření dle stanoveného harmonogramu.
říjen 2021 Zpracovávají se výsledky z měření pro pravidelnou průběžnou zprávu.
listopad 2021 Pitná voda v Brně má dle výsledků rozborů výbornou kvalitu. Pokračujeme s dalšími odběry v souladu s projektem. Druhou průběžnou zprávu si můžete prohlédnout na paro.damenavas.cz/za-zdravejsi-a-lepsi-vodu-v-brne-prubezne-vysledky.
prosinec 2021 Proběhl výrobní výbor, kde byly předloženy dílčí výsledky.
leden 2022 Probíhá další monitoring odpadních vod.
únor 2022 Probíhá vyhodnocování projektu.
březen 2022 Do konce měsíce dubna bude předložena závěrečná zpráva projektu.
duben 2022 Realizátor projektu požádal zhotovitele o doplnění zprávy projektu.
květen 2022 Závěrečné výsledky naleznete zde: https://paro.damenavas.cz/za-zdravejsi-a-lepsi-vodu-v-brne-vysledky
květen 2022 Dne 5. 5. byl projekt slavnostně ukončen.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 2 891 900 2 891 900
Cena celkem: 2 891 900 Kč

Posouzení proveditelnosti