Veřejný přístup k řece Svratce
realizovaný
Tomáš Němec
498 000 Kč (navržený)
803 000 Kč (realizační)
Jiné
Brno - Komín
2018
1968 hlasů
Kancelář participace

Umožnit snadný a bezpečný přístup k hladině řeky vybudováním pevné břehové hrany a přístupových schůdků.

Martinské putování a Světélka na řece jsou tradiční putovní akce pořádané v Brně-Komíně pro rodiny s dětmi, seniory a všechny kdo se rád projde a na vytyčené trase plní úkoly, kvízy ap..
Jedním z míst-úkolů je pouštění lodiček/světélek na řece Svratce a právě zde bychom potřebovali vybudovat bezpečný přístup k vodě.
Umístění a foto viz příloha

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vybudování schodů/madla a pevné břehové hrany pro veřejný a bezpečný přístup k vodě s možností pouštění lodiček na hladinu řeky, případně plavání-vstup do vody.
Uživatelem je široká veřejnost.
Využití je celoroční.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
duben 2019 Probíhá komunikace s příslušným stavebním úřadem.
květen 2019 Na schůzce s navrhovatelem, v místě plánovaného přístupu k řece, došlo k dohodě o budoucí podobě přístupu, tak aby byl v souladu s požadavky stavebního úřadu.
červen 2019 Je vytvořená vizualizace, která je konzultována se stavebním úřadem a Povodím Moravy, s.p.
červenec 2019 Je dokončena projektová dokumentace.
srpen 2019 Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
září 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
říjen 2019 Do výběrového řízení se nepřihlásila žádná stavební společnost. Bude nutné opět provést výběrové řízení.
listopad 2019 Bylo vypsáno druhé výběrové řízení.
prosinec 2019 Do druhého výběrového řízení se přihlásila pouze jedna společnost, která překročila finanční limit.
leden 2020 Do volených orgánů města Brna bude předložen materiál na navýšení alokované částky na projekt o 20 % dle platných Zásad.
únor 2020 Navýšení finančních prostředků bylo schváleno volenými orgány města Brna.
únor 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení, nabídky mohou stavební společnosti podávat do měsíce března.
březen 2020 Byla vybrána stavební společnost, která podala nejlevnější nabídku. Výběr společnosti musí potvrdit Rada města Brna a následně bude podepsána smlouva o dílo.
duben 2020 Byla podepsána smlouva o dílo.
květen 2020 Bylo předáno staveniště. Začátek prací se však odkládá z důvodu vydatných dešťů, které zapříčinili zvýšenou hladinu řeky.
červenec 2020 Hladina řeky je stále vysoká a znemožňuje realizaci projektu předpokládaným technologickým postupem.
srpen 2020 Tento rok byl na srážky bohatý, a to zejména na Vysočině, kde řeka Svratka pramení (Žďárské vrchy). To zapříčinilo nemožnost realizace projektu, ze strany stavební společnosti.
říjen 2020 Kancelář participace se domluvila s Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství, který plánuje v roce 2021 vybudovat přístup v blízkosti projektu PARO, na sloučení záměrů.
prosinec 2020 Kancelář participace zajišťuje aktualizaci potřebných kladných vyjádření dotčených orgánů.
březen 2021 Probíhá získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů.
duben 2021 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby ze strany OVLHZ MMB.
červen 2021 Byl vybrán zhotovitel stavby a podepsána smlouva o dílo.
červenec 2021 Zástupci MČ Brno-Komín upozornili na kořenový systém, který se nachází v zamýšlené trase přístupu k řece Svratce.
červenec 2021 Na základně místního šetření se zástupci MČ Brno-Komín, OVLHZ MMB a PARO MMB bylo rozhodnuto o mírném posunutí vstupu k řece Svratce, a to na místo, kde se nyní nachází pozůstatek původního mostu (zbytek betonového sloupu).
srpen 2021 Probíhá získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů na nové umístění přístupu k řece Svratce.
září 2021 RMB doporučila ZMB navýšení rozpočtu na 803 000,- Kč.
listopad 2021 ZMB schválila navýšení rozpočtu projektu na částku 803 000,- Kč.
prosinec 2021 Budou aktualizována stanoviska dotčených orgánů.
leden 2022 Na vyžádání Stavebního úřadu ÚMČ Brno – Komín bude proveden geologický rozbor a statický posudek.
únor 2022 Byla podána žádost o povolení stavby na Stavebním úřadu městské části Brno – Komín.
březen 2022 Byla zahájena výstavba schodiště.
duben 2022 Výstavba schodiště byla dokončena. Probíhá závěrečná úprava terénu.
květen 2022 Probíhá osetí trávou a zpevnění svahu vedle schodiště kokosovými rohožemi.
červen 2022 Probíhá kontrola provedených prací ze strany Stavebního úřadu městské části Brno – Komín.
červenec 2022 Proběhla kolaudace nového schodiště.
srpen 2022 Veřejný přístup k řece Svratce byl 23. 8. 2022 slavnostně otevřen.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Schodiště - pořizovací náklady 1 803 000 803 000
Cena celkem: 803 000 Kč

Posouzení proveditelnosti