Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech
v realizaci
Antonín Tůma
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Tuřany
2018
345 líbí se mi
1787 hlasů
MČ Brno-Tuřany

Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek.
Zdroj: Wikipedie

Hřiště na Parkour a fitness navrhuji jako doplněk k možným aktivitám dětí, mládeře i dospělých. Pohyb v dnešní době je důležitou, ale opomíjenou součástí našeho uspěchaného života. Místo pro bezpečné sportovní a relaxační vyžití, to je i parkour a venkovní fitness.
A co Vám parkour dá navíc?
Při střetu s útočníkem může člověk mluvit, bojovat, nebo utíkat. Bojová umění připravují na útok, parkour je formou tréninku pro útěk. Kvůli této složitosti určení a zařazení se často poznamenává, že parkour má svou vlastní kategorii – parkour je parkour.
Důležitou charakteristikou parkouru je efektivita (účinnost). Traceur se nesnaží pohybovat jen nejrychleji jak dokáže, ale také s co nejmenší spotřebou energie a nejpřímější možnou cestou. A protože neoficiálním parkourovým mottem je être et durer, (být a zůstat, být a vydržet), efektivita zahrnuje předcházení zraněním krátko i dlouhodobým.

Je známo, že parkour ovlivňuje i traceurův proces myšlení. Traceuři a traceurky zaznamenávají změnu v myšlení, které jim pomáhá v běžném životě, ať už jde o překážky fyzické či psychické. Základem je motto être et durer, případně être fort pour être utile, (česky být silným, abych byl užitečným podle Hébertovy Přirozené metody) a snaha umět se dostat z bodu A do bodu B rychle a plynule. Zároveň s tréninkem traceur/ka začíná přemýšlet o svých pohnutkách, důvodech k tréninku, parkourové filosofii atd.
Zdroj: Wikipedie

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Mládež i dospělí se potřebují sportovně vyžít. Dopřejme si to na místě, které je tomu přizpůsobeno tak, aby to bylo pro nás bezpečné a zábavné,

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 MČ Brno-Tuřany projevila zájem o realizaci projektu.
březen 2019 Probíhá jednání s MČ Brno-Tuřany ohledně podmínek realizace projektu a stanovení harmonogramu realizace.
duben 2019 MČ Brno-Tuřany dodala Kanceláři participace žádost o realizaci včetně harmonogramu.
červen 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora z Kanceláře participace na MČ Brno-Tuřany.
srpen 2019 Došlo k odvolání účastníka stavebního řízení. Odvoláním se nyní zabývá Odbor územního a stavebního řízení.
říjen 2019 Probíhá odvolací řízení.
listopad 2019 V rámci probíhajícího odvolacího řízení se čeká na vyjádření hygienika ohledně hluku.
leden 2020 Odvolací orgán (OUSŘ) vrátil dokumentaci k místnímu stavebnímu úřadu k úpravám a novému projednání.
březen 2020 V současné době musí realizátor projektu MČ Brno-Tuřany přepracovat žádost o vydání stavebního povolení a opět podat žádost na příslušný stavební úřad.
duben 2020 Na požadavek odvolacího orgánu (OUSŘ) bude nutné spojit v žádosti o vydání stavebního povolení oba vítězné projekty z roku 2018.
říjen 2020 Vlastníci sousedních parcel se obávají nadměrného hluku, z toho důvodu došlo ke zpracování projektové dokumentace ze strany MČ Brno-Tuřany na vybudování protihlukové zdi.
duben 2021 Došlo k úpravě projektu o protihlukovou stěnu a k podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů, jejichž kladná stanoviska jsou nutná k získání stavebního povolení.
červenec 2021 Probíhá vodoprávní řízení.
listopad 2021 Stavební úřad vydal stavební povolení.
prosinec 2021 Připravuje se zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele.
leden 2022 Zpracovává se projekt na připojení sítí.
únor 2022 Probíhají projekční práce.
březen 2022 V současnosti probíhá odvolací řízení a shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že námitky míří do závazného stanoviska MMB OÚPR, postoupili jsme toto stanovisko nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Poté, co obdržíme závazné stanovisko tohoto správního orgánu bude vydáno rozhodnutí v odvolacím řízení.
duben 2022 Neustále čekáme na závazné stanovisko správního orgánu.
květen 2022 Čekáme na odpověď Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, k dotazu ve věci stavu vyřízení žádosti o přezkum závazného stanoviska. Zatím jsme závazné stanovisko tohoto správního orgánu neobdrželi.
červen 2022 Právě probíhá seznamování účastníků řízení s podklady rozhodnutí. Zároveň bylo napadeno potvrzující závazné stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vzhledem k této skutečnosti, s ohledem na stávající judikaturu správních soudů se Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje obrátil s žádostí o odborné stanovisko k podaným nesouhlasným námitkám odvolatelky. Po jeho obdržení bude vydáno rozhodnutí.
červenec 2022 Stále čekáme na vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje k podaným nesouhlasným námitkám odvolatelky vůči potvrzujícímu závaznému stanovisku, které bylo Odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydáno. Očekáváme kladné vyjádření. Poté vydáme rozhodnutí.
srpen 2022 Bylo vypraveno rozhodnutí, kterým jsme potvrdili rozhodnutí stavebního úřadu v Brně-Tuřanech.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti