Park Sadová - nový park pro Brno
realizovaný
Martina Blahová
2 816 800 Kč (navržený)
3 147 681 Kč (realizační)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2018
1672 hlasů
Kancelář participace

V městské čtvrti Sadová chybí jakékoliv veřejné prostranství, kam by si lidé moli přijít odpočinout, a přitom se tu nachází krásný rozlehlý pozemek. Máme výjimečnou možnost jednu z posledních „zelených“ ploch v Brně uchovat pro nás všechny.

Představujeme Vám projekt nového parku pro Brno – Park Sadová, který propojuje okolní rychle rostoucí rezidenční zástavbu s krajinným rázem městské čtvrti Sadová. Díky využití stávající zeleně se jedná o projekt, který nebude vznikat dlouhé roky, ale jehož vlastní realizace zabere tři měsíce a může nám všem okamžitě sloužit. A především pak projekt, na který společně díky podpoře města můžeme navázat dalšími a dalšími.

Pojďme se společně projít po novém brněnském parku, uspořádejme zde fotbalový turnaj s přáteli zakončený společným piknikem, zatímco se děti vyřádí na dětském hřišti. Pojďme vytvořit přirozeně působící místo pro setkávání a relaxaci všech Brňanů.

Cílem projektu je zpřístupnění městského pozemku parcelní číslo 19, k.ú. Sadová (okres Brno-město) veřejnosti a vybudování menšího parku s relaxační zónou, dětským a fotbalovým hřištěm v jeho severní části (přibližně 1150 m2). Celý pozemek je v územním plánu města Brna veden jako Plocha pro veřejnou vybavenost a jeho celková rozloha je 43 953 m2.

A když budeme úspěšní, můžeme pokračovat dál; námi navrhovaný park by v budoucnu mohl být dále rozšířen na jih do údolí a plynule tak propojit Královo pole s Divišovou čtvrtí a Lesnou.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V katastrálním území Sadová v současnosti probíhá rozsáhlá výstavba obytných komplexů a rodinných domů, s předpokládaným počtem 4500 rezidentů. Náš projekt bude sloužit místním i „přespolním“ návštěvníkům jako místo pro setkání, odpočinek i sportovní vyžití nejen dětí,ale všech věkových skupin.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
červen 2019 Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
červenec 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
září 2019 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel.
prosinec 2019 Zhotoviteli bylo předán prostor budoucího parku za účelem umístění mobiliáře. Předpokládaný termín dokončení je dle smlouvy do 9 měsíců, tedy do začátku září 2020.
leden 2020 Zhotovitel začal s přípravnými pracemi. Díky letošní mírné zimě, mohla začít firma s kácením vybraných stromů a keřů, aby dodržela období vegetačního klidu.
únor 2020 Označené stromy a keře určené projektem k odstranění jsou vykáceny, rozřezány a případně podrceny. Podle počasí začnou terénní úpravy.
březen 2020 Pomocí mechanizace dochází k úpravě terénu a přípravě na osazení herních prvků.
duben 2020 Úpravy terénu byly dokončeny. Začínají se osazovat herní prvky.
květen 2020 Herní prvky jsou dokončené, nyní bude následovat dosypání dopadových ploch a dokončení mlatových cest.
červen 2020 Probíhá další úprava zeleně. S paní navrhovatelkou se diskutuje o možném doplnění hřiště o ovocné stromy a vyhlídku s dalekohledem.
červenec 2020 Dne 30. 7. bylo hřiště zpřístupněné, i když ještě chybí několik herních prvků. Jejich doplnění proběhne na jaře 2021.
říjen 2020 Probíhá výběrové řízení na dodání vyhlídky s dalekohledem.
březen 2021 Byla umístěna vyhlídka s dalekohledem.
duben 2021 Park byl uzavřen za účelem úpravy povrchů a osetí trávou.
květen 2021 Park byl znovu otevřen.
červen 2021 Stavební úřad MČ Brno – Královo Pole upozornil na změnu stanoviska, tak že je pro provoz parku nutný územní souhlas.
červen 2021 Po jednání na příslušném stavebním úřadě bylo nutné park uzavřít do získání územního souhlasu.
červen 2021 Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna byl požádán o změnu využití území.
červen 2021 Proběhlo navýšení celkových nákladů ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 817 000,- Kč na 3 381 000,- Kč.
červenec 2021 Bylo zahájeno územní řízení na příslušném stavebním úřadu.
srpen 2021 Vlastníci sousedních parcel nesouhlasí s parkem a podali odvolání.
září 2021 Stavební úřad pozval účastníky k ústnímu jednání za účelem dosažení dohody.
říjen 2021 Proběhly dvě ústní jednání na stavebním úřadě s pokusem o dohodu.
listopad 2021 Stále se projednává dodatečná změna využití území.
prosinec 2021 Na Stavební úřad MČ Brno – Královo Pole bylo podáno odvolání k rozhodnutí o změně využití území (pozemku) ze strany majitele sousední stavby.
leden 2022 Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna posuzuje odvolání k rozhodnutí o změně využití území (pozemku) ze strany majitele sousední stavby.
únor 2022 Plánuje se posouzení dendrologa a poté arboristické ošetření okolních dřevin.
březen 2022 Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna předal k posouzení odvolání k rozhodnutí o změně využití území (pozemku) ze strany majitele sousední stavby na Krajský úřad Jihomoravského kraje - Obor územního plánování a stavebního řádu.
duben 2022 Došlo k poškození vstupní brány. Proběhla její částečná oprava.
květen 2022 Probíhá sečení trávy a průběžné opravy neustále poškozované vstupní brány.
červen 2022 Stále probíhá posuzování odvolání o změně využití území (pozemku) ze strany majitele sousední stavby na Krajský úřad Jihomoravského kraje - Obor územního plánování a stavebního řádu.
červenec 2022 Probíhá pokos travních ploch, sadové úpravy a posuzování odvolání o změně využití území (pozemku) ze strany majitele sousední stavby na Krajský úřad Jihomoravského kraje - Obor územního plánování a stavebního řádu.
srpen 2022 Probíhá pravidelná údržba parku.
září 2022 Probíhá pokos travních ploch.
říjen 2022 Projekt se zdárně blíží dokončení.
říjen 2022 Park Sadová byl 31.10. slavnostně otevřen.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizace projektu 1 3 147 681 3 147 681
Cena celkem: 3 147 681 Kč

Posouzení proveditelnosti