Park Kamenný vrch
realizovaný
Jana Drápalová
2 952 000 Kč (navržený)
2 952 000 Kč (realizační)
Zeleň
Brno - Nový Lískovec
2018
1566 hlasů
MČ Brno-Nový Lískovec

Nad ulicí Petra Křivky v Novém Lískovci je v územním plánu města 7 hektarů pro park,, pozemky patří městu. Jedná se plochy bývalých zahrádek, které jsou zarostlé a plné černých skládek.. Cílem projektu je vytvoření městského parku pro rekreaci..

Park Kamenný vrch je projekt, který navrhuje úpravu ploch zeleně nad ulicí Petra Křivky do podoby přírodního parku pro rekreaci obyvatel. Dnes jsou plochy bývalých zahrádek zarostlé a neudržované. Prvním krokem projektu je společné plánování budoucí podoby parku s občany, úklid černých skládek a pasportizace zeleně pro zachování hodnotných, zejména ovocných dřevin. Dalším krokem je je úprava zeleně, dosadba stromů a, vytvoření přírodních mlatových cestiček územím. Ústředním prvkem projektu je výsadba vinohradu a vybudování kapličky, která bude cílovým místem setkávání v parku.. Je to připomenutí dřívějšího využití Kamenného vrchu, kde se rozkládaly sady a vinohrady. Okolní plochy, které územní plán navrhuje pro výstavbu bydlení, navrhuji upravit pro dočasné využití pro rekreaci. Projekt navrhuji ho proto, že území leží v těsné blízkosti sídliště s 10 tisíci obyvatel a je dlouhodobě zanedbané a neudržované a mělo by sloužit obyvatelům naší městské části k rekreaci. .

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu vznikne park, který bude sloužit k rekreaci obyvatel sídliště Kamenný Vrch i dalším, upraví se dlouhodbě zanedbané a neudržované městské pozemky, připomene a obnoví se dřívější využití území a zlepší se přístup k zahrádkám, omezí se vznik černých skládek a zlepší se bezpečnost území.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
březen 2019 Probíhá jednání s MČ Brno-Nový Lískovec ohledně podmínek realizace projektu a stanovení harmonogramu realizace.
červen 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora z Kanceláře participace na MČ Brno-Nový Lískovec.
srpen 2019 Probíhá výběrové řízení na zpracování studie.
září 2019 Byly zpracovány tři studie budoucí podoby parku. Občané mají možnost se vyjádřit do 20. října viz https://www.novy-liskovec.cz/studie-parku-kamenny-vrch/d-4492
říjen 2019 Byla vybrána studie, která se rozpracuje.
listopad 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele prořezu náletových dřevin.
leden 2020 Zhotovitel byl vybrán a během měsíce února začne s prořezem náletových dřevin.
únor 2020 Začal prořez náletových dřevin. Vzhledem k dlouhodobě neudržované ploše - bude prořez náročnější a bude trvat minimálně do začátku března.
duben 2020 Pozemek je vyčištěn od náletové zeleně.
květen 2020 Pracuje se na projektové dokumentaci.
červen 2020 Bylo zažádáno o stavební povolení.
červenec 2020 Probíhá stavební řízení.
prosinec 2020 Bylo získané stavební povolení.
prosinec 2020 Na základě VŘ byl vybrán zhotovitel.
červenec 2021 Zhotovitel představil harmonogram, dle kterého by měl začít s pracemi v říjnu.
listopad 2021 Práce probíhají dle předloženého harmonogramu.
prosinec 2021 Probíhají úpravy terénu a návoz lomového kamene.
leden 2022 Byla provedena úprava terénu a vytvořena místa pro odpočinek.
únor 2022 Bude realizována kompletace přístřešků.
březen 2022 Proběhla kompletace přístřešků včetně umístění pergol.
duben 2022 Park Kamenný vrch byl 12. 4. 2022 slavnostně otevřen.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 2 732 000 2 732 000
Projektová dokumentace 1 100 000 100 000
Kosení, úklid 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 952 000 Kč

Posouzení proveditelnosti