Revitalizace Wainerova náměstí
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Zdeněk Štumpa
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Černovice
2023
341 líbí se mi
414 kladných hlasů

Cílem projektu je revitalizace a zatraktivnění zanedbaného veřejného prostranství na Wainerově náměstí, které je zároveň významnou plochou zeleně města Brna.

Projekt zahrnuje rekonstrukci chodníků, výsadbu stromů, keřů, květin, osazení laviček a zbudování vodních prvků.
Podoba veřejného prostoru ovlivňuje nejen podobu městské části, ale i kvalitu života obyvatel v ní. I malá změna může být krokem pro rozvoj. V Černovicích je jedním takovým prostorem, který by si zasloužil změnu po dlouhých letech přehlížení, Wainerovo náměstí. K tomuto náměstí nebyl osud nijak milostivý. V roce 1930 zde obyvatelé Černovic vystavěli pomník padlých ve světové válce. Po 2. světové válce byl z důvodu nenávisti k německým občanům pomník poničen a v 70. letech 20. stol. jej zcela zastínila budova samoobsluhy. V roce 2004 byl památník obnoven a věnován obětem válek a násilí. Wainerovo náměstí však může poskytnout kultivované místo k příjemnému trávení času a relaxaci nejen při pokládání věnců k památníku, ale třeba při cestě do obchodu nebo čekání na autobus. Cílem navrhovaného projektu je revitalizace a zkultivování zanedbaného prostoru před samoobsluhou, zkvalitnění oddělených ploch před a za samoobsluhou pro místní obyvatele všech generací a v poslední řadě vytvořit bezpečné místo pro přecházení chodců mezi zastávkami MHD – samotná šíře přilehlé Charbulovy ulice je značně široká a chodcům hrozí větší riziko srážky při přecházení, hlavně za zhoršených vizuálních podmínek. Wainerovo náměstí bude přeměněno v moderní parkovou plochu. Projekt zahrnuje výsadbu stromů, keřů a okrasných květin. Vzhledem k charakteru místa zde budou zbudovány lavičky, vodní prvek před samoobsluhou ve formě potůčku, který může sloužit i jako drobný herní prvek pro nejmenší, naopak vodní prvek za samoobsluhou u pomníku podtrhne pietnost místa a poskytne relaxační zónu pro generace starší. Celková koncepce zeleně a vodních prvků bude mít pozitivní vliv na ochlazování bezprostředního okolí v letních měsících. Vše bude doplněno o cesty a chodníky. Součástí realizace bude i místo pro současné kontejnerové stání a bude myšleno i na kříž, který se nachází na Wainerově nám.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Revitalizace významné plochy zeleně města Brna a její zatraktivnění pro:
- cestující MHD
- místní obyvatele využívajících místních služeb občanské vybavenosti
- návštěvníky Černovic
- účastníky kulturních a pietních akcí (např. Černovické hody, den vzniku samostatného československého státu, dne boje za svobodu a demokracii)

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentce 1 200 000 200 000
Stavební práce 1 2 250 000 2 250 000
Mobiliář 1 1 000 000 1 000 000
Výsadba zeleně 1 800 000 800 000
Úprava okolí 1 450 000 450 000
Následná péče 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu náleží pozemky na Wainerově náměstí do plochy ostatní městské zeleně, stabilizované plochy smíšené a plochy komunikací a prostranství místního významu. Revitalizace veřejného prostranství je zde možná, ale projekt musí být vytvořen v souladu s Územní studií veřejných prostranství MČ Brno-Černovice, Staré Černovice - náměstí, která slouží jako územně plánovací podklad, byla zpracována z programu IROP a stále běží její udržitelnost (do 11.6.2024). proveditelný
Odbor investiční Upozorňujeme, že v daném území navrženého projektu se vyskytuje plynovod - nutno dodržet ochranné pásmo a stožáry veřejného osvětlení -  nutno koordinovat s TSB, a.s. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Při vizuální změně náměstí by bylo vhodné upravit i budovu potravin, která se nachází ve středu náměstí. Na daném území se vyskytuje investiční záměr - Brno, dostavba kmenové stoky EI: 1. etapa Hájecká - Nová Mosilana. proveditelný
MČ Brno - Černovice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný